บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 4  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. การสื่อสาร

1.2. ระบบเครือข่าย

1.2.1. เป็นการพูดคุยหรือส่งข่าวสารกันของมนุษย์

1.2.2. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

1.3. ประโยชน์ของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3.1. ความถูกต้องของข้อมูล

1.3.2. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล

1.3.3. สะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

1.3.3.1. สะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

1.3.4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล

1.3.5. ความสะดวกในการประสานงาน

1.3.6. ขยายบริการขององค์กร

1.3.7. การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

2. การสื่อสารข้อมูล

2.1. สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร

2.1.1. สัญญาณดิจิตอล

2.1.2. โพรโทคอล

3. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน

4. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

4.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

4.1.1. สายคู่บิดเกลียว

4.1.1.1. แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน

4.1.1.2. ใช้กับเสาอากาศที่นำสัญญาณมาให้ทีวี

4.1.1.2.1. แบบป้องกันสัญญาณรบกวน

4.1.2. สายโคแอกซ์

4.1.3. สายไฟเบอร์ออพติก

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. เครือข่ายแบบรับหรือให้หริการ

5.2. ลักษณะเครือข่าย

5.2.1. เครือข่ายระดับเดียวกัน

5.2.1.1. เครือข่ายแบบบัส

5.2.1.1.1. เป็นรูปแบบที่มีเค้าโครงไม่ยุ่งยาก

6. สื่อกลางแบบไร้สาย

6.1. อินฟราเรด

6.1.1. เป็นสื่อกลางใช้การสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งและตัวรับสัญญาณ

6.2. ไมโครเวฟ

6.3. คลื่นวิทยุ

6.4. ดาวเทียมสื่อสาร

7. ประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยทำจากแก้วหรือพลาสติก

8. โพรเทคอล

8.1. แบ่งออกเป็นประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งานเครือข่าย

8.1.1. เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน

8.1.2. เครือข่ายวงกว้างหรือแวน

8.1.2.1. เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลจากกัน

8.1.3. เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

8.2. เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต

8.3. ทีซีพี / ไอพี

8.4. ไวไฟ

8.4.1. เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

8.4.1.1. ไออาร์ดีเอ

8.4.1.2. บลูทูท

9. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

10. ถ้าต้องการเชื่อมต่อแลนดังกล่าว เข้ากับอินเตอร์เน็ตจะต้องทำการเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับอุปกรณ์จัดเส้นทาง ผู้ใช้งานจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเส้นทางเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้โดยขอใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

11. เช่น คลื่นไมโครเวฟ คลื่นดาวเทียม คลื่นวิทยุ

12. อุปกรณ์การสื่อสาร

12.1. สวิตช์

12.2. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

12.3. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

12.3.1. การ์ดแลน

12.3.1.1. เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ

12.3.1.2. รูปร่างของเครือข่าย

12.3.1.2.1. เป็นการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกัน

12.3.1.2.2. เครือข่ายแบบดาว

12.3.1.2.3. เครือข่ายเมช

12.3.2. ทำหน้าที่คล้ายกับฮับของเครือข่ายแบบใช้สาย

13. สัญญาณแอนะล็อก

14. รูปแบบการรับ - ส่งข้อมูล

14.1. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

14.1.1. เช่นวิทยุสื่อสาร

15. การสื่อสารข้อมูลทางเดียว

15.1. ส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

15.2. เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรืสถานีวิทยุ

16. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล

16.1. ผู้ส่ง

16.1.1. ข้อมูล / ข่าวสาร

16.1.1.1. เช่น ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง

16.1.2. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม จานดาวเทียม

16.2. ผู้รับ

16.2.1. เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โมเด็ม จานดาวเทียม

17. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

18. การถ่ายโอนข้อมูล

18.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

18.1.1. ส่งข้อมูลออกมาทีละหลายบิตพร้อมกันจากอุปกรณ์รับ

18.1.1.1. เช่น บิตพาริตี

18.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

18.2.1. ส่งออกมาทีละบิต ระหว่างจุดรับและจุดส่ง

19. ถูกแทนด้วยระดับแรงดันไฟฟ้าสองระดับเท่านั้น

20. เป็นอุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

21. พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสถานีรับส่งไมโครเวฟบนผิวโลก

22. สามารถทำโดย เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อย สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านสวิตช์และทำการปรับตั้งค่าของ โพรโทคอล การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

23. เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี

24. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่าย หลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน

25. เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล

26. เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเช่นเดียวกับฮับ

27. เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงแลนที่ไกลออกไป

28. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน

29. ส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน

30. โมเด็ม

30.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

30.2. ดิจิทัลโมเด็ม

31. เป็นสื่อกลางใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล

31.1. เป็นสื่อกลางใช้ส่งข้อมูลไปในอากาศ สามารถส่งในระยะใกล้และไกล

32. ฮับ

33. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

33.1. ส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งผลัดกันรับ

33.2. เช่นการสนทนาทางโทรศัพท์