บทที่ 4 ระบบเครือข่าย และการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 ระบบเครือข่าย และการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 4  ระบบเครือข่าย และการสื่อสาร

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เกิดประโยชน์

1.1.1. 1.ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

1.1.2. 2. ความถูกต้องของข้อมูล

1.1.3. 3.ความเร็วของการรับส่งข้อมูล

1.1.4. 4.การประหยัดค่าใช่จ่ายในการสื่อสารข้อมูล

1.1.5. 5.ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

1.1.6. 6.ความสะดวกในการประสานงาน

1.1.7. 7.ขยายบริการขององค์กร

1.1.8. 8.การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

2. การสื่อสารข้อมูล

2.1. หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสาร

2.1.1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารมี 5 องค์ประกอบ

2.1.1.1. 1.ข้อมูลข่าวสาร

2.1.1.2. 2.ผู้ส่ง

2.1.1.3. 3 .ผู้รับ

2.1.1.4. 4.สื่อกลางในการส่งข้อมูล

2.1.1.5. 5.โพรโทคอล

2.1.2. สัญญณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1.2.1. สัญญาณแอนะล็อก

2.1.2.2. สัญญาณดิจิทัล

2.1.3. การถ่ายโอนข้อมูล เป็นการส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ส่ง ไปยังอุปกรณ์รับ 2 แบบ

2.1.3.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

2.1.3.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

2.1.4. รูปแบบการรับ ส่งข้อมูล แบ่งได้เป็น 3 แบบ

2.1.4.1. การสื่อสารทางเดียว

2.1.4.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

2.1.4.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

3.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

3.1.1. สายคู่บิดเกลียว

3.1.1.1. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน UTP

3.1.1.2. สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน STP

3.1.2. สายโคแอกซ์

3.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

3.2.1. อินฟราเรด

3.2.2. ไมโครเวฟ

3.2.3. คลื่นวิทยุ

3.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. เครือข่ายคอมพวเตอร์แบ่งออกได้ตามประเภท

4.1.1. เครืออข่ายส่วนบุคคล หรือแพน

4.1.2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน

4.1.3. เครือข่ายนครหลวง หรือแมน

4.1.4. เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน

4.2. ลักษณะของเครือข่าย

4.2.1. เครือข่าแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เชิร์ฟเวอร์

4.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

4.3. รูปร่างเครือข่าย

4.3.1. เครือข่ายแบบบัส

4.3.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

4.3.3. เครือข่ายแบบดาว

4.3.4. เครือข่ายแบบเมช

5. โพรโทคอล

5.1. โพรโทคอลที่ใช่เป็นมาตราฐานในการสื่อสารแบบใช้สาย แบบไร้สาย

5.1.1. ทีซีพี/ไอพี

5.1.2. ไวไฟ

5.1.3. ไออาร์ดีเอ

5.1.4. บลูทูท

6. อุปกรณ์การสื่อสาร

6.1. ทำหน้าที่รับ ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ส่งไปอุปกรณ์รับ

6.1.1. โมเด็ม

6.1.1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

6.1.1.2. ดิจิทัลโมเด็ม

6.1.1.2.1. ดีเอสแอล

6.1.1.2.2. เคเบิลโมเด็ม

6.1.1.3. การ์ดแลน

6.1.1.4. ฮับ

6.1.1.5. สวิตช์

6.1.1.6. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

6.1.1.7. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

7. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

7.1. การติดตั้งแลนภายในบ้านสามารถทำได้โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านสวิตช์และทำการปรับตั้งค่าของโพรโทคอลการสื่อสาร

7.1.1. ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

7.1.2. เชื่อมต่อแลนเข้ากับอินเทอร์เน็ต