CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA NHÂN DÂN TA TRONG GIAI DOAN 1939-1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA NHÂN DÂN TA TRONG GIAI DOAN 1939-1945 by Mind Map: CUỘC CHIẾN ĐẤU  CỦA NHÂN DÂN TA  TRONG GIAI DOAN 1939-1945

1. Diễn biến

1.1. Giai đoạn đầu

1.1.1. Cuộc khởi nghĩa

1.1.1.1. KN Bắc Sơn

1.1.1.2. KN Nam Kì

1.1.1.3. Binh biến Đô Lương

1.1.2. Kết quả

1.1.2.1. Thất bại

1.1.3. Nguyên nhân thất bại

1.1.3.1. Mang tính tự phát, chưa có kế hoạch cụ thể

1.1.3.2. Chênh lệch lực lượng giữa ta và địch

1.2. Khởi nghĩa từng phần

1.2.1. thời cơ

1.2.1.1. 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp

1.2.2. Chỉ thị

1.2.2.1. 12/3/1945, Ban thường vụ ra chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"

1.2.3. Hành động

1.2.3.1. Tại căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng, VNTTGPQ+Cứu quốc quân+quần chúng giải phóng xã, châu, huyện

1.2.3.2. Tại Bắc Kì và Bắc Trung Kì, phong trào phá kho thóc Nhật

1.3. Khởi nghĩa Gianh chính quyền

1.3.1. Sự chuẩn bị cuối cùng

1.3.1.1. 20/4/1945, thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì

1.3.1.2. 16/4/1945, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam

1.3.1.3. 15/5/1945, Việt Nam Cứu quốc quân+VNTTGPQ= Việt Nam giải phóng quân

1.3.1.4. 5/1945, Hồ chí Minh rời Pác Pó về Tân Trào (Tuyên Quang) để chuẩn bị trực tiếp chỉ huy kháng chiến

1.3.2. Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945

1.3.2.1. Thời cơ

1.3.2.1.1. 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện

1.3.2.2. Diễn biến

1.3.2.2.1. Tại Huế

1.3.2.2.2. Tại Huế

1.3.2.2.3. 1 só nơi khác

2. Chuẩn bị tổng khởi nghĩa

2.1. Xây dựng lực lượng

2.1.1. Xây dựng lực lượng chính trị

2.1.1.1. Vận động quàn chúng tham gia Việt Minh

2.1.1.2. Thành lập Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng

2.1.2. xây dựng lực lượng vũ trang

2.1.2.1. 14/2/1941, thành lập Trung đội Cứu quốc quân I

2.1.2.2. 15/9/1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời

2.1.3. xây dựng căn cứ địa

2.1.3.1. Vùng Bắc Sơn-Võ Nhai

2.1.3.2. Cao Bằng

2.2. Gấp rút chuẩn bị

2.2.1. 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh chỉ thị các cấp"Sửa soạn khởi nghĩa" 10/8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân"Sắm vũ khĩ đuổi thù chung"

2.2.2. 25-28/2/1943, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La

2.2.3. 25/2/1944, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời

2.2.4. 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập

3. HOÀN CẢNH

3.1. Thế giới

3.1.1. Pháp đầu hàng phát xít Đức

3.1.2. Nhật tiến vào Đông Dương

3.2. Việt Nam

3.2.1. Nhật+Pháp ra sức vơ vét sức người, sức của Việt Nam

4. chiến lược

4.1. Hội nghị BCH ĐCS Đông Dương 11/1939 ( tại Bà Điểm do Nguyễn Văn Cừ chủ trì)

4.1.1. nhiệm vụ

4.1.1.1. Đánh đổ đế quốc và tay sai

4.1.1.2. giải phóng các dân tộc Đông Dương

4.1.2. phương pháp đấu tranh

4.1.2.1. chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đánh đổ chính quyền đế quốc, tay sai

4.1.2.2. chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật

4.1.3. Nội dung

4.1.3.1. Đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc+địa chủ

4.1.3.2. Đề ra khẩu hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hòa

4.2. Hội nghị lần 8 BCH ĐCS Đông Dương 5/1941( tại Pác Pó do Nguyễn Ái Quốc chủ trì)

4.2.1. nhiệm vụ

4.2.1.1. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ chủ yếu trước mắt

4.2.2. phương pháp đấu tranh

4.2.2.1. đi từ khởi nghĩa toàn phần lên tổng khởi nghĩa

4.2.2.2. đề cao bước chuẩn bị

4.2.3. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, thuế

4.2.4. Nội dung

4.2.4.1. Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

4.2.4.2. Thay tên các hội Phản đế thành đội Cứu quốc và giúp đỡ việc lập mặt trận của Lào+Campuchia

5. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

5.1. Nguyên nhân (vừa thảo luận)

5.1.1. Chủ quan

5.1.2. khách quan

5.2. Ý nghĩa lịch sử

5.2.1. Đối với Việt Nam

5.2.1.1. Phá tan xiềng xích nô lệ Pháp+Nhật

5.2.1.2. Lập nên nước VNDCCH do nhân dân làm chủ

5.2.2. Đối với thế giới

5.2.2.1. Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới

5.3. Bài học

5.3.1. Phải có đường lối đúng đắn+sáng tạo

5.3.2. Nắm bắt tình hình trong+ngoài nước để chớp thời cơ khởi nghĩa

5.3.3. Linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị+đấu tranh vũ trang