బొమ్మలు చేయడం

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
బొమ్మలు చేయడం by Mind Map: బొమ్మలు చేయడం

1. సుద్ద ముక్క

2. చార్టులు

3. పెన్సిలు, కలర్ పెన్సిళ్ళు

4. పిల్లలు, పెద్దలు

5. నాట్యం చేస్తున్న స్త్రీ బొమ్మలు

6. మనుషుల బొమ్మలు

7. గుహలో బొమ్మలు