బొమ్మలు చేయడం

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
బొమ్మలు చేయడం by Mind Map: బొమ్మలు చేయడం

1. పిల్లలు, పెద్దలు

2. నాట్యం చేస్తున్న స్త్రీ బొమ్మలు

3. మనుషుల బొమ్మలు

4. గుహలో బొమ్మలు

5. సుద్ద ముక్క

6. చార్టులు

7. పెన్సిలు, కలర్ పెన్సిళ్ళు