Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา by Mind Map: การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

h

How long would it take?

คาดว่าจะใช้เวลการดำเนินงานประมาณ 1-2 สัปดาห์

Why

เพราะในปัจจุบันมันักศึกกษาจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อตนเองแล้ว ควันบุหรี่ยังสร้างความรำคาญแก่ส่วนรวมด้วย

ทางกลุ่มจึงอยากที่จะให้มีการรณรงค์งดสูบบุหรี่ หรือจัดที่สูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทาง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

How much would it cost?

ประมาณ 500 บาท

Planning

ทำป้ายประกาศ หรือใบปลิวรณรงค์

จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมผู้อื่น ไว้เป็นที่สำหรับสูบบุหรี่ รวมไปถึง จัดหาถังขยะและที่เขี่ยบุหรี่ ให้เป็นที่เป็นทาง

New Year Resolution

นายคุณานนต์ ถึกไทย 53–1126–002-9

นายสกุณ โปราณานนท์ 53–1126–012-8

นายธนพล วงศ์วารชัย 53–1126–015-1

นายศราวุธ วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา 53–1126–310-6

นายพงษ์พัฒน์ จานเจือ 53–1126–306-4

นางสาวสายสมร หมีใจเจริญ 53-1126-018-5

นางสาวพรลดา พงศ์มุขสุวรรณ 53-1126-028-4

นางสาวนภสร สายสมบูรณ์ 53-1126-304-9

นางสาวสุพรรษา แซ่จัง 53-1126-312-2

First Lecture