การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา by Mind Map: การบรรเทาปัญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

1. How long would it take?

1.1. คาดว่าจะใช้เวลการดำเนินงานประมาณ 1-2 สัปดาห์

2. Why

2.1. เพราะในปัจจุบันมันักศึกกษาจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อตนเองแล้ว ควันบุหรี่ยังสร้างความรำคาญแก่ส่วนรวมด้วย

2.2. ทางกลุ่มจึงอยากที่จะให้มีการรณรงค์งดสูบบุหรี่ หรือจัดที่สูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทาง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

3. How much would it cost?

3.1. ประมาณ 500 บาท

4. Planning

4.1. ทำป้ายประกาศ หรือใบปลิวรณรงค์

4.2. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมผู้อื่น ไว้เป็นที่สำหรับสูบบุหรี่ รวมไปถึง จัดหาถังขยะและที่เขี่ยบุหรี่ ให้เป็นที่เป็นทาง

5. New Year Resolution

5.1. นายคุณานนต์ ถึกไทย 53–1126–002-9

5.2. นายสกุณ โปราณานนท์ 53–1126–012-8

5.3. นายธนพล วงศ์วารชัย 53–1126–015-1

5.4. นายศราวุธ วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา 53–1126–310-6

5.5. นายพงษ์พัฒน์ จานเจือ 53–1126–306-4

5.6. นางสาวสายสมร หมีใจเจริญ 53-1126-018-5

5.7. นางสาวพรลดา พงศ์มุขสุวรรณ 53-1126-028-4

5.8. นางสาวนภสร สายสมบูรณ์ 53-1126-304-9

5.9. นางสาวสุพรรษา แซ่จัง 53-1126-312-2

6. First Lecture