การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ by Mind Map: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1. 7.การสรุปผลและรายงานผล

2. ลำดับเวลา

2.1. การวิจัยย้อนหลัง

2.2. การวิจัยไปข้างหน้า

2.3. การศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

3. การวิจัยเชิงวิเคราะห์

4. การวิจัยเชิงพรรณนา

5. คุณลักษณะและการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ

5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

6. ความหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

7. ประเภทของการวิจัย

7.1. ระเบียบวิธีวิจัย

7.1.1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

7.1.2. การวิจัยเชิงทดลอง

7.2. ประโยชน์ที่ได้รับ

7.2.1. การวิจัยพื้นฐาน

7.2.2. การวิจัยประยุกต์

7.3. ลักษณะการศึกษา

7.3.1. การวิจัยเชิงสำรวจ

7.3.2. การวิจัยเชิงทดลอง

8. ขั้นตอน

8.1. ขั้นการสะท้อนผลหรือการสะท้อนความคิด

9. ขั้นการสังเกตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน

10. 8.การเขียนรายงานวิจัย

10.1. ส่วนนำ

10.2. ส่วนเนื้อหา

10.3. ส่วนท้าย

11. ขั้นตอนการวิจัย

11.1. 1.การกำหนดปัญหาของการวิจัย

11.2. 2.การวางแผนการออกแบบการวิจัย

11.2.1. 1.การกำหนดปัญหาของการวิจัย

11.3. 3.การกำหนดกลุ่ม

11.4. 5.การวิเคราะห์ข้อมูล

11.4.1. 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

11.4.1.1. ข้อมูลปฐมภูมิ

11.4.1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ

11.5. 6.การตีความหมายข้อมูล

12. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

12.1. รูปแบบ

12.1.1. 1.การดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจปัญหา

12.1.1.1. การสำรวจในชั้นเรียน

12.1.1.2. การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์

12.1.1.3. การศึกษาเฉพาะกรณี

12.1.1.4. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน

12.1.1.5. การศึกษานิเวศวิทยาในชั้้นเรียน

12.2. ขั้นการวางแผน

12.2.1. ขั้นการปฏิบัติตามแผน

12.2.1.1. การศึกษานิเวศวิทยาในชั้้นเรียน