ALL in PHYSICS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ALL in PHYSICS by Mind Map: ALL in PHYSICS

1. MEKANIKË

1.1. Lëvizjet drejtëvizore

1.2. Lëvizjet rrethore

1.3. Veprimet me forcë

2. Fizika është dega themelore e shkencës e cila merret me zbulimin dhe analizën e dukurive fizike, që përfshin studimin e lëndës dhe lëvizjen e saj në hapsirë dhe kohë, dhe konceptet e forcë dhe energji. Fizika është shkencë përmes së cilës njerëzit shpjegojnë dukuritë natyrore.

3. FIZIKË ATOMIKE

3.1. Shpejtësia rrezja dhe energjia e elektroneve

3.2. Rrezet Rëntgen dhe zbatimi i tyre

3.3. Modelet e atomit

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

4. GRAVITET

4.1. Ligjet e Keplerit

4.1.1. Define actions as necessary

5. TERMODINAMIKË

5.1. Parimi i parë i TD

5.2. Parimi i dytë i TD

5.3. Makinat termike

6. FIZIKË BËRTHAMORE

6.1. Defekti i masës

6.2. Rrezet alfa, beta dhe gama

7. TEORI RELATIVITETI

8. Ky është një sajt që e kam përdorur për qëllime demonstrimi gjatë projektit Moodle që përkrah aplikimin e teknologjisë në shkencë. Ky model nuk mu duk i përshtatshëm për shkencat e sakta. Mbase do të kishte mundësi të përdorej vetëm për të ndërtuar hyrjen e njësisë mësimore ose kategorisë mësimore.