ALL in PHYSICS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ALL in PHYSICS by Mind Map: ALL in PHYSICS

1. MEKANIKË

1.1. Lëvizjet drejtëvizore

1.2. Lëvizjet rrethore

1.3. Veprimet me forcë

2. Fizika është dega themelore e shkencës e cila merret me zbulimin dhe analizën e dukurive fizike, që përfshin studimin e lëndës dhe lëvizjen e saj në hapsirë dhe kohë, dhe konceptet e forcë dhe energji. Fizika është shkencë përmes së cilës njerëzit shpjegojnë dukuritë natyrore.

3. FIZIKË ATOMIKE

3.1. Shpejtësia rrezja dhe energjia e elektroneve

3.2. Rrezet Rëntgen dhe zbatimi i tyre

3.3. Modelet e atomit

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

4. GRAVITET

4.1. Ligjet e Keplerit

4.1.1. Define actions as necessary

5. TERMODINAMIKË

5.1. Parimi i parë i TD

5.2. Parimi i dytë i TD

5.3. Makinat termike

6. FIZIKË BËRTHAMORE

6.1. Defekti i masës

6.2. Rrezet alfa, beta dhe gama

7. TEORI RELATIVITETI

8. Ky është një sajt që e kam përdorur për qëllime demonstrimi gjatë projektit Moodle që përkrah aplikimin e teknologjisë në shkencë. Ky model nuk mu duk i përshtatshëm për shkencat e sakta. Mbase do të kishte mundësi të përdorej vetëm për të ndërtuar hyrjen e njësisë mësimore ose kategorisë mësimore.