اهمیت تعلیم وتربیت

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
اهمیت تعلیم وتربیت by Mind Map: اهمیت تعلیم وتربیت

1. امام محمد غزالی

1.1. ستوران

1.2. ددگان

1.3. دیوان

1.4. فرشتگان

1.5. شناخت نفس

2. انسان

2.1. تربیت در کودکی ونوجوانی

2.1.1. هموار شدن راه سعادت وکمال

3. کانت

3.1. مرحله پرستاری

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. مرحله پرورش

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. مرحله آموزش

4. تربیت

4.1. خاصیت تراکمی

4.2. خاصیت تصاعدی

4.3. فرد،خانواده،قبیله

4.4. توسط نوع خود

5. خواجه نصیرالدین طوسی

5.1. نفس بهیمی

5.2. نفس سبعی

5.3. نفس ملکی

6. تفاوت تربیت حیوان وانسان

6.1. حیوان

6.1.1. فربه ساختن

6.1.1.1. سودرسانی

6.2. انسان

6.2.1. توسط نوع خود

6.2.1.1. آدم شدن

7. ابوعلی سینا

7.1. علم اخلاق

7.2. تدبیر منزل

7.3. علم سیاست

8. سیر تکاملی آدمی

9. وظیفه مربی قبل از رسیدن به بلوغ فراگیر

10. تحقق گوهر آدمی