เทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: เทคโนโลยีการศึกษา

1. ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

1.1. 1. ช่วยนำมวลประสบการณ์เข้ามาจัดการศึกษา

1.2. 2. ช่วยขยายแหล่งวิทยากรมนุษย์ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง

1.3. 3. ช่วยจัดสภาวะการเรียนได้อย่างหลากหลาย

1.4. 5. ทำให้เกิดผลการเรียนรู้หลายด้าน

1.5. 6. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้

1.6. 7. ช่วยทำให้เกิดเหตุการณ์สอนที่สาคัญ ที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

1.7. 8. ช่วยทำให้เกิด ภาวะเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน

2. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา

2.1. ก่อนสมัยศตวรรษที่ 17

2.1.1. โซเครติส ได้นาวิธีสอนแบบสอบถาม ที่ใช้คาถามนาและเมื่อถามเป็นชุดก็จะทาให้ผู้ตอบเกิดการเรียนรู้ได้

2.1.2. ซิเซโร ใช้รูปภาพประกอบการสอน

2.1.3. เพลโต นักปราชญ์กรีก ได้ย้าถึงความสาคัญของการใช้วัสดุประกอบการสอน

2.1.4. อาร์บิลาร์ต เป็นพระชาวฝรั่งเศสได้คิดวิธีสอน เรียกว่า การสอนเชิงพุทธิปัญญา

2.1.5. อีรัสมุส เสนอวิธีเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการศึกษานอกห้องเรียน

2.2. ศตวรรษที่ 17-19

2.2.1. ฟรานซิส เบคอล เสนอการเรียนโดยวิธีสังเกต พิจารณาเหตุผลในชีวิตจริง

2.2.2. คอมินิอุส ริเริ่มใช้รูปภาพประกอบบทเรียนในหนังสือ

2.2.3. รุสโซ การสอนในโรงเรียนควรเริ่มจากสภาพความเป็นจริงและเข้าใจใน สภาพของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้พบปะจับต้องของจริง

2.2.4. เปสตาลอสซี มุ่งการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการสอน

2.2.5. แฮร์บาร์ต ได้เสนอวิธีการสอนแบบ 5 ขั้น คือ การเตรียม การสอน การสัมพันธ์ การตั้งกฎเกณ์ และการใช้

2.3. ศตวรรษที่ 20

2.3.1. ธอร์นไดค์ เป็นผู้คิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยง

2.3.2. ดิวอี้ เป็นผู้ตั้งทฤษฎีประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการกระทา

2.3.3. เปียเจต์ เป็นผู้ตั้งทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ปะทะกับสภาพแวดล้อม

2.3.4. สกินเนอร์ เป็นผู้คิดทฤษฎีการเรียนรู้วางเงื่อนไขแบบการกระทา