Cучасна українська мова. Синтаксис

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cучасна українська мова. Синтаксис by Mind Map: Cучасна українська мова. Синтаксис

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Тематичний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані та інтернет-джереала

1.5. Термінологічний словник

1.6. Відомості про автора

1.7. Новини

1.8. Путівник

2. Структура курсу

2.1. Змістовий модуль 1. Синтаксис словосполучення

2.1.1. Теоретичний матеріал

2.1.1.1. Лекції

2.1.1.2. Презентація

2.1.1.3. Навчальний тест 1

2.1.1.4. Додаткові матеріали

2.1.1.4.1. Схема аналізу словосполучення

2.1.1.4.2. Таблиці

2.1.2. Практичні роботи

2.1.2.1. Практичне заняття 1. Типологія синтаксичних зв’язків

2.1.2.2. Практичне заняття 2-3. Словосполучення як синтаксична одиниця. Типологія прислівного синтаксичного зв'язку

2.1.3. Лабораторна робота

2.1.3.1. Лабораторне заняття 1. Типологія синтаксичних зв’язків

2.1.4. Завдання для самостійної роботи

2.1.4.1. Самостійна робота 1

2.1.4.2. Контрольні питання до модуля 1

2.1.5. Модульний контроль

2.1.5.1. Тест 1 для самоконтролю

2.1.5.2. Модульний контроль 1

2.2. Змістовий модуль 2. Синтаксис простого речення

2.2.1. Теоретичний матеріал

2.2.1.1. Лекції

2.2.1.2. Презентація

2.2.1.3. Навчальний тест 2

2.2.1.4. Додаткові матеріали

2.2.1.4.1. Схема аналізу простого неускладненого речення

2.2.1.4.2. Таблиці

2.2.2. Практичні роботи

2.2.2.1. Практичне заняття 4. Класифікація речень у сучасній українській мові

2.2.2.2. Практичне заняття 5. Граматична основа простого речення. Підмет як один з головних членів речення

2.2.2.3. Практичне заняття 6. Присудок як один з головних членів речення

2.2.2.4. Практичне заняття 7. Традиційне вчення про другорядні члени речення

2.2.2.5. Практичне заняття 8. Нове вчення про другорядні члени речення

2.2.3. Лабораторна робота

2.2.3.1. Лабораторне заняття 2. Нове вчення про другорядні члени речення

2.2.4. Завдання для самостійної роботи

2.2.4.1. Самостійна робота 2

2.2.5. Модульний контроль

2.2.5.1. Контрольні питання до модуля 2

2.2.5.2. Тест 2 для самоконтролю

2.2.5.3. Модульний контроль 2

2.3. Змістовий модуль 3. Односкладне речення

2.3.1. Теоретичний матеріал

2.3.1.1. Лекції

2.3.1.2. Презентації

2.3.1.3. Навчальний тест 3

2.3.1.4. Додаткові матеріали

2.3.1.4.1. Таблиці

2.3.2. Практичні роботи

2.3.2.1. Практичне заняття 9. Проблема односкладного речення в сучасній українській мові

2.3.2.2. Практичне заняття 10-11. Дієслівні та номінативні односкладні речення

2.3.3. Лабораторна робота

2.3.3.1. Лабораторне заняття 3. Дієслівні односкладні речення

2.3.4. Завдання для самостійної роботи

2.3.4.1. Самостійна робота 3

2.3.5. Модульний контроль

2.3.5.1. Контрольні питання до модуля 3

2.3.5.2. Тест 3 для самоконтролю

2.3.5.3. Модульний контроль 3

2.4. Змістовий модуль 4. Синтаксична експлікація, імплікація

2.4.1. Теоретичний матеріал

2.4.1.1. Лекції

2.4.1.2. Презентація

2.4.1.3. Навчальний тест 4

2.4.2. Практичні роботи

2.4.2.1. Практичне заняття 12. Повні та неповні речення

2.4.2.2. Практичне заняття 13-14. Структурна схема простого речення. Синкретизм на рівні простого речення

2.4.3. Лабораторна робота

2.4.3.1. Лабораторне заняття 4. Повні та неповні реченя

2.4.4. Завдання для самостійної роботи

2.4.4.1. Самостійна робота 4

2.4.5. Модульний контроль

2.4.5.1. Контрольні питання до модуля 4

2.4.5.2. Тест 4 для самоконтролю

2.4.5.3. Модульний контроль 4

2.5. Підсумкове оцінювання

2.5.1. Питання до іспиту

2.5.2. Зразок екзаменаційного білету

2.5.3. Опис проведення підсумкового котролю

2.6. Змістовий модуль 5. Синтаксис простого ускладненого речення

2.6.1. Теоретичний матеріал

2.6.1.1. Лекції

2.6.1.2. Презентація

2.6.1.3. Навчальний тест 5

2.6.1.4. Додаткові матеріали

2.6.1.4.1. Схема аналізу простого ускладненого речення

2.6.1.4.2. Таблиці

2.6.2. Практичні роботи

2.6.2.1. Практичне заняття 15. Синтаксис простого ускладненого речення

2.6.2.2. Практичне заняття 16. Однорідні члени речення

2.6.2.3. Практичне заняття 17-18. Відокремлені члени речення. Вставні та вставлені конструкції. Звертання

2.6.3. Лабораторна робота

2.6.3.1. Лабораторне заняття 5. Відокремлені члени речення. Вставні та вставлені конструкції. Звертання

2.6.4. Завдання для самостійної роботи

2.6.4.1. Самостійна робота 5

2.6.5. Модульний контроль

2.6.5.1. Контрольні питання до модуля 5

2.6.5.2. Тест 5 для самоконтролю

2.6.5.3. Модульний контроль 5

2.7. Змістовий модуль 6. Синтаксис складного речення

2.7.1. Теоретичний матеріал

2.7.1.1. Лекції

2.7.1.2. Презентації

2.7.1.3. Навчальний тест 6

2.7.1.4. Додаткові матеріали

2.7.1.4.1. Схема аналізу складного речення

2.7.1.4.2. Таблиці

2.7.2. Практичні роботи

2.7.2.1. Практичне заняття 19. Поняття про складне речення.

2.7.2.2. Практичне заняття 20. Складносурядне речення

2.7.2.3. Практичне заняття 21. Складне безсполучникове речення

2.7.2.4. Практичне заняття 22. Контаміновані складні структури

2.7.3. Лабораторна робота

2.7.3.1. Лабораторне заняття 6. Складне безсполучникове речення

2.7.4. Завдання для самостійної роботи

2.7.4.1. Самостійна робота 6

2.7.5. Модульний контроль

2.7.5.1. Контрольні питання до модуля 6

2.7.5.2. Тест 6 для самоконтролю

2.7.5.3. Модульний контроль 6

2.8. Змістовий модуль 7. Складнопідрядне речення

2.8.1. Теоретичний матеріал

2.8.1.1. Лекції

2.8.1.2. Презентації

2.8.1.3. Навчальний тест 7

2.8.1.4. Додаткові матеріали

2.8.1.4.1. Таблиці

2.8.2. Практичні роботи

2.8.2.1. Практичне заняття 23. Історія вивчення складнопідрядних речень

2.8.2.2. Практичне заняття 24. Логіко-граматичний і формально-граматичний принципи класифікації складнопідрядних речень

2.8.2.3. Практичне заняття 25. Структурно-семантичний принцип класифікації складнопідрядних речень

2.8.3. Лабораторна робота

2.8.3.1. Лабораторне заняття 7. Структурно-семантичний принцип класифікації складнопідрядних речень

2.8.4. Завдання для самостійної роботи

2.8.4.1. Самостійна робота 7

2.8.5. Модульний контроль

2.8.5.1. Контрольні питання до модуля 7

2.8.5.2. Тест 7 для самоконтролю

2.8.5.3. Модульний контроль 7

2.9. Змістовий модуль 8. Багатокомпонентне складне речення

2.9.1. Теоретичний матеріал

2.9.1.1. Лекції

2.9.1.2. Презентація

2.9.1.3. Навчальний тест 8

2.9.1.4. Додаткові матеріали

2.9.1.4.1. Таблиці

2.9.2. Практичні роботи

2.9.2.1. Практичне заняття 26. Складнопідрядне речення з кількома підрядними

2.9.2.2. Практичне заняття 27. Складне речення з різними видами звʼязку

2.9.2.3. Практичне заняття 28. Текст. Основні категорії

2.9.3. Лабораторна робота

2.9.3.1. Лабораторне заняття 8. Складне речення з різними видами звʼязку

2.9.4. Завдання для самостійної роботи

2.9.4.1. Самостійна робота 8

2.9.5. Модульний контроль

2.9.5.1. Контрольні питання до модуля 8

2.9.5.2. Тест 8 для самоконтролю

2.9.5.3. Модульний контроль 8

2.10. Підсумкове оцінювання

2.10.1. Питання до іспиту

2.10.2. Зразок екзаменаційного білету

2.10.3. Опис проведення підсумкового котролю