Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CSCW by Mind Map: CSCW

1. Sammenføyningsarbeid er det arbeidet som gjør at primært arbeid fungerer. Det er alt det ekstra man gjør for å få opprettholdet arbeidsflyten i production lattice.

2. Articulation work / sammenføyningsarbeid

2.1. Føyer sammen ting som egentelig ikke helt passer sammen. Alt arbeid som må gjøres for at primary work skal fungere. Eks- Reorganization og maintenance er articulation work av production lattice. Augment, fitting og workaround er også articulation work. Arbeid som gjøres for å opprettholde arbeidsflyt i production lattice.

3. Cooperative work

3.1. Arbeid som har komplekse avhengigheter og tilrettelagte verktøy med høy koordinering

3.2. Samarbeidet er viktig for å nå et mål for å gå jobben gjort. Viktig å ha god struktur på ting for å oppnå et mål. Ofte flere grupper med egne interne mål som jobber sammen mot et felles større mål

3.2.1. Eks: et orkester hvor hver musikant har sitt interne mål om å lese noter og spille instrument, mot et felles mål om å skape en sang / musikk sammen

3.3. Ensemble går under cooperative work

4. Practice

4.1. Mer spesifikt enn "arbeid." Egenskaper man må mestre for å jobbe med, og noe man lærer over tid

4.2. Noe man er, ikke noe man gjør (f.eks. sjafør, programmerer)

5. Workflow / arbeidsflyt

5.1. Et samlebånd av rutiner og avgjørelser, som bør være optimalt for at alt skulle fungere bra

5.2. Å strukturere arbeidet. Å sørge for at rett informasjon kommer til de rette personer til rett tid for å utføre en oppgave.

5.3. Workflow technology

6. Production lattice

6.1. Den koordinerte strukturen av individuelle oppgaver som går inn i hverandre og påvirker hverandre i en organisasjon eller produksjon

7. Primary / secondary work

7.1. Primary work

7.1.1. Det spesifikke hovedarbeidet som gjøres av en person, som også må gjøres fordi det er nødvendig. Ofte får du noe spesifikt ut av det som penger, klær, annerkjennelse

7.2. Secondary work

7.2.1. Arbeid som gjøres, men ikke nødvendigvis trengs å gjøre (kan være articulation work)

8. Work

8.1. Arbeid er en aktivitet - har en begynnelse og en slutt, og har et tidsløp

8.2. "Arbeid" er et polymorphous konsept hvor definisjonen varierer ut i fra aktivitetene som blir gjort, samt konteksten

8.2.1. Du "jobber" i hagen, men du utfører ikke betalt arbeid når du gjør dette, selv om det er fysisk anstregende og du faktisk gjør noe. Schmidt mener dette er en hobby / leisure arbeid og ikke kan defineres som "work"

8.3. Typiske karakteristiker av arbeid: Ferdighet og kompetanse, utholdenhet og innsats, Engasjement og oppmerksomhet

9. Workarounds

9.1. Måten man tilpasser arbeidet sitt på for å få optimal flyt, hvor man da ikke nødvendigvis bruker systemet slik det er ment å brukes

9.2. Fitting

9.2.1. Arbeidet tilpasses teknologien. Når man endrer arbeid og struktur for at noe skal fungere

9.3. Augmenting

9.3.1. Ekstraarbeid som gjennomføres for å passe på at ting ikke blir feil

9.4. Working around

9.4.1. Når man bevisst benytter databehandling på en måte det ikke var ment for, eller når man unngår å bruke det og heller bruker et alternativ fordi det gjør jobben enklere. Man jobber rundt et problem med å bevisst bruke systemet på en annen måte for å løse problemet

10. Common information spaces

10.1. Et "område" som skaper felles forståelse om hva informasjonen betyr, selv om man har forskjellige oppfatninger av hvor informasjonen kommer fra og sammenhengen til informasjonen. Forskjellige aktører bruker forskjellige beslutninger og konseptualiseringer til å lage strategiene

11. Awareness

11.1. surreptitious monitoring

11.1.1. Være oppmerksom på det som skjer rundt deg

11.2. rendering tasks visible

11.2.1. Snakke høyt og tydelig og gjøre oppgavene dine "synlige" for de rundt deg. Viktig å tenke på hva som er viktig å gjøre mest synlig

11.3. appropriate obtrusiveness

11.3.1. Å forstyrre en person man jobber med fordi det er noe viktig. Man må vite at det man skal si er såpass viktig at det påvirker den andre sitt arbeid, slik at det er ok å forstyrre

11.4. Ha fokus på det som skjer rundt deg, og det de rundt deg driver med så du kan tilpasse ditt arbeid for å få bedre flyt

12. Boundary object

12.1. Kan være objekter, prosesser, fenomener osv. som knytter sammen mennesker i en gruppe

12.2. Et objekt er det samme for alle, men på grunn av forskjellige bakgrunner tolker vi de på forskjellige måter

12.3. Et boundary object skapes av personer i en gruppe og kan danne en felles forståelse. Hvis ikke alle i gruppen ikke har en felles forståelse ovenfor dette objektet, er det heller ikke et boundary object.

12.4. Interpretive flexibility

12.4.1. En gjenstand som brukes på forskjellige måter avhengig av menneskene som bruker den.

12.5. Symbolic artifacts

12.5.1. En samling av artefakter + aktiviteter + brukere. Støtter et sosialt system

12.5.2. Brukes for å redusere kompleksitet i koordinasjonsarbeid, ved å fastsette og formidle det koordinerende arbeidet som må gjøres.

13. Infrastruktur

13.1. Infrastruktur er noe som er i relasjon / støtter noe annet. Det dannes som en kombinasjon av superstrukturen (f.eks. samfunnet) og artefaktene (f.eks. et tog)

14. Coordination mechanisms

14.1. Alignment

14.1.1. Forskjellige oppgaver må koordineres for å nå samme mål. Når det er skapt en felles forståelse blandt alle/flere aktører

14.2. Symbolic artifact

14.2.1. Artefakter som blir brukt for støtte for å redusere kompleksitet (skjemaer, agendaer osv.)

14.3. Mekanismer, ved hjelp av standard konvensjoner, som brukes for å få gjennomført distribuert arbeid via samarbeid og sammenføyningsarbeid. Ofte i store, komplekse organisasjoner

15. Mobile work

15.1. Micro-mobility

15.1.1. Hvordan en gjenstand kan flyttes og manipuleres for forskjellige formål rundt et relativt avgrenset domene innenfor en kontekst

15.1.1.1. Eks: en pasientjournal er enklere å bruke på pair da den enkelt kan flyttes rundt og deles / skrives på innenfor rommene der pasienten er

15.2. Remote mobility

15.2.1. Personer som arbeider / flytter seg rundt på forskjellige fysiske steder når de jobber, men trenger tilgang til informasjon og kollegaer underveis

15.3. Remote & local mobility

15.3.1. Når man både har informasjonen på et lokalt sted (eks et kontor) og ute på feltet, og man har tilgang til informasjonen uavhengig av hvor man er

15.4. Mobilt arbeid er når en aktør (enten menneske eller en artefakt) flytter seg rundt rundt på arbeidsplassen i forhold til andre. Enten så må mennesker, eller gjenstanden, være i bevegelse for å få jobben gjort.

16. Awareness of information sharing

16.1. Hvis man samarbeider i et større område med mange så er det viktig å konstakt oppdatere sin status og gi awareness. Man vet ikke hva andre gjør på et annet sted med mindre man faktisk går inn for å gi informasjon om det du gjør

17. Actor-Network theory

17.1. Et nettverk som består av både mennesker og ikke-mennesker som samarbeider, hvor alle blir sett på som aktører på lik linje uavhengig av hvem / hva de er.

17.2. Fokuserer på relasjonen mellom aktatene, istedenfor hva de gjør alene. Det blir stabilitetet i et nettverk når nettverket er "aligned" (se alignment)

17.3. Enrolment

17.3.1. Når du legger til noe nytt i nettverket (enrolment), fordi det som ble lagt til nå er med på å påvirke hele prosessen.

17.4. Emergente egenskaper

17.4.1. De egenskapene som dukker opp underveis når du innfører en ny teknologi.

17.5. Symmetry

17.5.1. Det er viktig å skape symmetri mellom aktørene. Man vil ha symmetri i et Actor-Network. Forholdet mellom to aktører i et nettverk er like mye verdt / vektlakt.

17.6. Inscription

17.6.1. Visse egenskaper som blir tillagt aktøren ettersom hvem som bruker den og hvilke behov de har

17.7. Displacement

17.7.1. Den retningen kollektivet tar når form, omfang og sammensetning er blitt endret ved innskrivning og mobilisering av nye aktører

17.8. Delegation

17.8.1. Ting blir gitt en rolle som noe. F.eks Bush pumpen fungerer som mer enn noe som gir vann (samarbeid, community)

17.9. Design-in-use

17.9.1. Måten en person velger å bruke en teknologi ut i fra egne erfaringer og ekspertise, og ut i fra det de faktisk trenger teknologien til

18. CSCW

18.1. Studiet av arbeid som gjøres i samarbeid med andre, med hjelp av systemer på datamaskiner

18.2. CSCW can refer both to single instances of work being done cooperatively, assisted by computers, as well as the study of this phenomenon as a whole.

19. Taking / making place

19.1. Taking place

19.1.1. Løsninger som ikke krever noe ekstra arbeid fra personen / brukeren??

19.2. Making place

19.2.1. Kan være det samme som sammenføyningsarbeid og workarounds

19.2.2. En person må tilpasse arbeidssituasjonen sin på en måte som gjør at de mister effektivitet og tid

20. Configuration

20.1. Beskriver hvordan brukerne ble tilskrevet identitet og hvordan brukernes spekter av handlinger ble definert av dataprodusenter

20.2. Fordeler og ulemper med det basert på settingen, vil fungere bedre noen steder enn andre

21. Acitivity theory

21.1. En filosofisk rammeverk for å studere studere forskjellige former av menneskelig praksis som utviklingsmessige prosesser, med fokus på både det sosiale og individuelle. Fokuserer på aktivitet og handling, og menneske som tar i bruk et objekt.

21.2. En aktivitet har mange egenskaper, og deles opp i tre deler: activity, actions, operation

21.3. Activity analysis

21.3.1. En analyse man gjør av aktiviteter der man setter hver aktivitet inn i et skjema og skriver ned / tar bilder av det det innebærer. Ønsker å se på sammenhengen og få innblikk i hvilke aktiviteter som blir brukt mest. Designe et system ut i fra analysen som tilpasses aktivitetene fremfor konteksten.

21.4. Engströms basic structure of activity

21.4.1. Brukes til å beskrive og forstå organisatoriske aktiviteter og hvordan de utvikler seg når det skjer motsigelser i større organisasjoner. Viktig for å se hvordan faktorer virker sammen for å påvirke en aktivitet

22. Sensemaking

22.1. En prosess som skjer når en organisatorisk prosess blir forstyrret, for eksempel ved introduksjon av ny teknologi som en robot

23. Mental model

23.1. Hvordan en person gjør opp meninger og tanker om hvordan noe fungerer / hva det betyr?

24. Asynchronous communication

24.1. Å få informasjon når man er på forskjellige steder, men likevel er avhengig av hverandre for å få gjort noe

25. Decomposition & recomposition

25.1. Mutual dependencies

25.1.1. Når en ting er avhengig av en annen ting for å fungere optimalt. Veldig viktig at utviklere spesielt kommuniserer bra fordi koden deres ofte har avhengigheter

25.2. Decomposition

25.2.1. Å dele en stor oppgave inn i mindre deler, f.eks. ved software utvikling deles moduler opp i mindre deler for å arbeides med, for så å bli recomposed

25.3. Recomposition

25.3.1. Arbeidet som organisasjoner gjør for å passe på at de forskjellige delene av et produkt passer sammen og fungerer i samfunnet

26. Technologies-in-use

26.1. Teknologien er ganske åpen og generisk; Den "riktige" måten å bruke den er ikke spesifisert og det kan bli brukt på forskjellige måter.

27. Fluidity

27.1. Bush pumpen er fluid