Get Started. It's Free
or sign up with your email address
הערכה by Mind Map: הערכה

1. השלכות ההערכה

1.1. דרכי הוראה

1.1.1. לומד

1.1.1.1. תהליך ממוקד בלומד

1.1.1.2. אקטיבי

1.1.2. מלמד

1.1.2.1. משגיח ומסייע

1.1.2.2. דו שיח

1.1.3. תכנון הוראה

1.1.4. הערכה תוך כדי הוראה

1.1.5. הערכה לשם שיפוט ומתן ציון סופי

1.2. הסביבה החברתית

1.2.1. בניית כלי הערכה מותאמים למאפייני הסביבה

1.3. למידה

1.3.1. הבניה פעילה

1.3.2. הגילוי מרכיב מרכזי

1.3.3. משוב תמידי

1.3.4. הקשר חברתי תמידי

1.3.5. מטה קוגניציה

1.3.6. תאוריית הסכמה

2. מתי?

2.1. הערכה מעצבת

2.1.1. הערכה אותנטית

2.1.2. תהליכים מטה קוגניטיביים

2.2. הערכה מסכמת

3. אלטרנטיבות להערכה

3.1. מבחנים מדדיים וכמותיים

3.1.1. מבחנים בלתי תלויים- גוף ממשלתי

3.1.2. תוקף מבחן

3.1.3. מבחן הוגן

3.2. הערכה של תהליכי חשיבה

3.2.1. ייצוג גרפי

3.2.2. פורטפוליו

3.2.3. המחזה

3.2.4. משחק תפקידים

3.2.5. תוצר דיגיטלי

3.2.6. עבודת חקר

4. מי המעריך?

4.1. הערכת עמיתים

4.1.1. מהימנות חברתית

4.1.2. תקשורתיות

4.1.3. משא ומתן ודפלומטיה

4.2. הערכה עצמית

4.2.1. ניהול עצמי

4.2.2. הבנת מטרות המשימה והקריטריונים להצלחה

5. נקודות מבט בנושא

5.1. טכנולוגית

5.1.1. הערכה אמינה

5.1.2. מקצרת זמן ויעילה

5.1.3. מתאימה למיומנויות למידה שונות

5.1.4. חוויה עשירה

5.2. תרבותית

5.2.1. שינווי והטמעת רעיונות חדשים

5.2.2. דיאלוג והסמה משותפת לגבי אופי ההערכה

5.2.3. חלוקת התפקידים והכוחות

5.3. פוליטית

5.4. פוסטמודרניסטית

5.4.1. אינטליגנציות מרובות

5.4.2. גיוון בכלי הערכה