Përdorimi i menyve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Përdorimi i menyve by Mind Map: Përdorimi i menyve

1. Nënmenyja Edit

1.1. Shërben për kopjim,zhvendosje, ngjitje, kërkim, zëvendësim, pozicionim të përmbajtjes etj , që bëhen në kuadër të një faqeje të nja site-i ose të dy site-ve te ndryshme që mund të ndodhen në vende të ndryshme

2. Të gjitha operacionet që mund të kryhen në Front Page mund të kryhen nga menyja kryesore.

3. Nënmenyja File

3.1. Nënmenyja File, ka opsione që kanë të bëjnë me web faqe edhe opsione që kanë të bëjnë me web site.

4. Nënmenyja View

4.1. Pëermbledh një grup opsionesh që kanë të bëjnë me dukjen e web faqes dhe web site-it dhe organizimit të tij si dhe me dukjen dhe organizimin e hapësirës punuese te Front Page-it

5. Nënmenyja Insert

5.1. Shërben për të futur në web faqet e site-it elemente të ndryshme duke filuar nga më të thjeshtat, sic është simoli për kalim në rreshtin e ri , deri tek ato më kommplekset , si figurat , hiperlinqet , formularët dhe tabelat e bazave të të dhënave

6. Nënmenyja Format

6.1. Shërben per të përcaktuar formatin e elementeve të web faqes.