ระบบต่างๆในร่างกาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต่างๆในร่างกาย by Mind Map: ระบบต่างๆในร่างกาย

1. ระบบประสาท

1.1. เซลล์ประสาท

1.2. ชนิดของเซลล์ประสาท

1.3. ไซแนปส์ (Synapse)

1.4. ระบบประสาทส่วนกลาง

1.5. สมอง

1.6. ไขสันหลัง

1.7. ระบบประสาทส่วนปลาย

1.8. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System)

2. ระบบต่อม

2.1. ประเภทของต่อมในร่างกาย

2.2. ต่อมไร้ท่อที่สำคัญในร่างกาย

3. ระบบย่อยอาหาร

3.1. ความสำคัญของการย่อยอาหา

3.2. อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร

4. ระบบขับถ่าย

4.1. การขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่

4.2. สาเหตุของอาการท้องผูก

4.3. การขับถ่ายของเสียทางปอด

4.4. การขับถ่ายของเสียทางผิวหนัง

4.5. ประโยชน์ของการขับถ่ายของเสียต่อสุขภาพ

4.6. การปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย

5. ระบบสืบพันธุ์

5.1. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

5.2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

5.3. ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

5.4. ระบบสืบพันธุ์ ( Reproductive System )

6. ระบบผิวหนัง

6.1. โครงสร้างของผิมหนัง

6.2. หน้าที่ของผิวหนัง

6.3. การดูแลรักษาผิวหนัง

7. ระบบกล้ามเนื้อ

7.1. ชนิดของกล้ามเนื้อ

7.2. คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ

8. ระบบโครงกระดูก

8.1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

8.2. องค์ประกอบที่สำคัญ

8.3. ประเภทของโครงกระดูก

8.4. จำนวนของกระดูก

8.5. ลักษณะกระดูก

8.6. หน้าที่ของกระดูก

8.7. ข้อต่อและกระดูก

8.8. การบำรุงรักษาและพัฒนาโครงร่าง

9. ระบบหมุนเวียนโลหิต

9.1. ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์

9.2. ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์

10. ระบบหายใจ

10.1. อวัยวะของระบบหายใจ

10.2. กระบวนการในการหายใจ

10.3. กระบวนการหายใจ

10.4. ความจุอากาศของปอด