ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. บุคลากร

1.1. ผู้ใช้

1.2. ผู้ดูแลระบบ

1.3. นักเขียนโปรแกรม

1.4. นักวิเคราะห์และออกแบบ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1. การรวบรวมและตรวจสอนข้อมูล

2.2. การประมาลผมข้อมูล

2.3. การดูแลรักษาข้อมูล

2.4. การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2. ซอฟต์แวร์ระบบ

4. ฮาร์ดแวร์

4.1. อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4.2. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

5. ข้อมูล

5.1. ถูกต้อง

5.2. ทันสมัย

5.3. สมบูรณ์

5.4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

5.5. พิสูจน์ได้