Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rhetoric by Mind Map: Rhetoric

1. Ethos

1.1. - บุคลิกลักษณะของผู้พูดที่ดึงดูดใจคน ลักษณะภายนอกที่ดูน่าเชื่อถือ - ใช้ความน่าเชื่อถือในการโน้มน้าว

1.1.1. Intrinsic authority => ใช้ตัวตนของผู้เขียนในการยืนยันหรือแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ Borrowed credibility => ใช้ผู้อื่น (คน องค์กร อื่น ๆ) ช่วยในการแสดงความน่าเชื่อถือ “Oh, that makes sense.” => ใช้สิ่งที่ผู้อ่านทราบหรือมีแนวโน้มว่าจะเชื่อช่วยในการสนับสนุน

1.1.1.1. Ex. - อ้างอิงประสบการณ์การทำงาน ประสอบการณ์ชีวิตหรือผลงาน - อ้างอิงวุฒิการศึกษาของผู้เขียน - ใช้บุคลิก ลักษณะของผู้เขียน - อ้างอิงแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่เขียนโดยผู้ที่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือยอมรับ - อ้างอิงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่สื่อถึงความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ

1.2. Fallacy

1.2.1. Argument to the person Argument to false authority Appeal to anonymous authority Inflation of conflict

1.2.1.1. Ex. - พ่อสูบบุรี่ แต่กลับบอกลูกว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี - ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลา แต่กลับมาแนะนำเรื่องของสุนัข - ยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ - แม่บอกว่าควรอ่านหนังสือวันละ 2 ชม. แต่พ่อบอกว่าแค่ 1 ชม. เนื่องจากมีความเห็นที่ต่างกัน งั้นเลิกอ่านก่อน

2. Pathos

2.1. - การให้เหตุผล ข้อโต้แย้งที่มีตรรกะ มีเหตุผลที่หนักแน่น - การโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกร่วม

2.1.1. Narratives => การเล่าเรื่อง Images or other forms of media => ใช้ภาพหรือสื่ออื่น ๆ Direct quotations => … Humor => ใช้อารมณ์ขัน

2.2. Fallacy

2.2.1. Argument by emotive language => ทำให้เกิดความรู้สึกร่วม แต่ไม่เกี่ยวหรือเชื่อมโยงกับประเด็นที่ถกเถียง Appeal to pity => ทำให้สงสาร The slippery slope => คัดค้านโดยชี้ผลกระทบร้ายแรง แต่ไม่มีเหตุผลรองรับว่าจะเกิดขึ้น

2.2.1.1. Ex. - เราไม่ควรทุ่มเงินสร้างรถไฟฟ้า เห็นไหมว่าคนชนบทเขาอดยากลำบากขนาดไหน - ถ้าไม่ซ่อมตรงนี้ ปล่อยไปถ้าเป็นหนักกว่านี้ ไม่รับประกันว่าจะซ่อมได้

3. Logos

3.1. ความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง

3.1.1. Statistics => อ้างอิงข้อมูล สถิติ หรือความเห็นส่วนใหญ่ Causal statements => ถ้า->แล้ว Relevant examples or other evidence => เช่น ตัวอย่างกรณีที่คล้ายคลึงกัน

3.1.1.1. Ex. - บ่อยครั้งพบว่าถ้าเกิดน้ำท่วมติดต่อกันยาวนาน จะมีผลทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงตามมา - ยกตัวอย่างกรณีประเทศ X เมื่อใช้มาตรการอย่างเดียวกัน พบว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

3.2. Fallacy

3.2.1. Red herring => พูดถึงหรือใช้เหตุผลในประเด็นอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง Appeal to the people => เอาจำนวนผู้สนับสนุนมาอ้าง Only have a limited choices => ลวงให้เชื่อว่ามีทางเลือกเท่าที่เอ่ย Proof by lack of evidence => อ้างอิงการขาดหลักฐาน Part to whole => 1 = ทั้งหมด Whole to part => ทั้งหมด = 1 Hastly generalization => ทำแบบนั้นได้ในลักษณะที่ 1 ก็น่าจะทำแบบนั้นอีกในลักษณะที่ 2 Before this, therefore because of this => ก่อนหน้านั้น ดังนั้นเป็นเพราะ

3.2.1.1. Ex. - เราไม่ควรจะมาพูดเรื่องกฎหมายร่างผิดกันตอนนี้ ควรใส่ใจเรืองชาวบ้านที่ไม่มีอันจะกินดีกว่า - i-phone นี่ดีนะ คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะ - สะดวกที่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรดีครับ - ผีไม่มีจริง เพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้เลย - น้องชายเป็นคนขี้โกง คนอื่น ๆ ในครอบครัวก็คงเหมือนกัน - วงนี้มีแต่เพลงดัง ๆ ทั้งนั้น ถ้านักร้องออกมาทำอัลบั้มเดี่ยว เพลงก็คงดังเหมือนกัน - เขาขโมยขนมได้ ก็คงจะขโมยหรือปล้นธนาคารได้ - กินโคล่าเช้านี้ ตกค่ำปวดท้อง สาเหตุน่าจะมาจากโคล่านี่เอง

4. Kairos

4.1. - ถูกที่ ถูกเวลา ถูกกาเละเทศะ เสนอในจังหวะที่ถูกต้อง หรือทำให้เชื่อว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม

4.1.1. Ex. - ถ้าคุณโทรมาในตอนนี้... - อเมริกากำลังตกต่ำ เลือกผมเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของประเทศคืนมา - ของมีจำนวนจำกัด...

5. เป็นศาสตร์ของการโน้มน้าวให้เชื่อหรือคล้อยตาม