Naturalis College (vmbo,havo,vwo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturalis College (vmbo,havo,vwo) by Mind Map: Naturalis College (vmbo,havo,vwo)

1. School

1.1. gebouw

1.1.1. voorzieningen

1.1.1.1. klassen voorzien van digitale apparatuur

1.1.1.2. bibliotheek/mediatheek

1.1.1.3. kantine

1.1.1.4. lerarenlokaal

1.1.1.5. AED/EHBO

1.1.1.6. directie/secretariaat voorzien van telefoon, fax en computers

1.1.1.7. BHV plan

1.1.1.8. online inzicht in de cijferlijst van de leerling door ouder/ bijhouden voortgang kind

1.1.1.9. schoolpsycholoog

1.2. terrein

1.2.1. tuin met groente- en fruitteelt

1.2.2. hokken voor onderbrenging van kleine dieren, zoals kippen, konijnen en cavia's

1.2.3. sporthal

1.2.4. fietsenstallingen

2. Docenten

2.1. taken in het bijzonder

2.1.1. begeleiding buitenschoolse activiteiten

2.1.2. open beleid

2.1.3. leerlingen aansturen tot zelfstandig leren

2.1.4. organisatie/deelname aan excursies, vergaderingen en ouderavonden

2.1.5. mentoraat/oudergesprekken

2.2. verwachtingen

2.2.1. openstaand voor bijschoolingen

2.2.2. enthousiasme

2.2.3. Montessori-diploma

2.2.4. integratie van nieuwe onderwijsmethoden

2.2.5. zelfstandig en in teamverband kunnen werken

2.3. verhouding tot leerlingen

2.3.1. respect naar leerlingen toe

2.3.2. oplettendheid i.v.m. hoogbegaafdheid, moeilijk lerend etc.

2.3.3. pestgedrag en bullying mag niet worden getolereerd en moet desnoods worden gemeld bij de directie en de ouders

3. Leerlingen

3.1. taken in het bijzonder

3.1.1. ongestoorde deelname aan de lessen

3.1.2. aanvaarden van het school-reglement

3.1.3. schoonhouden van het klaslokaal

3.1.4. inleveren van mobiele telefoons voor de les

3.1.5. klassenvertegenwoordiger

3.2. verwachtingen

3.2.1. naleven van het antipest- en antidiscreminatiebeleid

3.2.2. pestgedrag moet gemeld worden

3.2.3. geen gebruik van drugs

3.3. verhouding tot leraren

3.3.1. respect naar leraren toe

3.3.2. niet aanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot (tijdelijke) schorsing

4. Leertheorie

4.1. ontleent aan Montessori onderwijs

4.1.1. voorbereide omgeving - klassen zijn doelbewust ingericht als werkomgeving

4.1.2. combinatie van zelfstandig leren en klassikaal lesgeven

4.1.3. projectopdrachten - uitwerking in groepen

4.1.4. heterogene groepen

5. onderwijsprogramma

5.1. uitwisseling buitenlandse partnerschool

5.2. Vakken

5.2.1. exacte vakken

5.2.1.1. wiskunde

5.2.1.2. scheikunde

5.2.1.3. natuurkunde

5.2.1.4. biologie

5.2.1.5. techniek

5.2.2. talen

5.2.2.1. Nederlands

5.2.2.2. Duits

5.2.2.3. Frans

5.2.2.4. Engels

5.2.2.5. Latijns

5.2.2.6. Grieks

5.2.3. Maatschappij en Cultuur

5.2.3.1. aardrijkskunde

5.2.3.2. geschiedenis

5.2.3.3. economie

5.2.3.4. lichamelijke opvoeding

5.2.3.5. culturele en kunstzinnige vorming

5.2.4. profielkeuze

5.2.4.1. Natuur en Techniek (N&T)

5.2.4.2. Natuur en Gezondheid (N&G)

5.2.4.3. Economie en Maatschappij (E&M)

5.2.4.4. Cultuur en Maatschappij (C&V)

6. Klassengrootte/Opbouw

6.1. 10-15 leerlingen per klas

6.2. verplaatsbare tafeltjes en stoelen

6.3. kleine bibliotheek/mediatheek aanwezig

6.4. toegang tot digitale media

7. Buitenschoolse Activiteiten (indien voldoende belangstelling)

7.1. tuinier club/natuurclub - verzorging van tuin en dieren

7.2. biologie club

7.3. scheikunde club

7.4. natuurkunde club

7.5. astronomie club

7.6. techniek club

7.7. bijscholingen

8. Missie/visie

8.1. Hoe kunnen technische, wetenschappelijke en digitale ontwikkelingen erbij helpen onze natuur en milieu te beschermen?

8.2. Montessori onderwijs

8.3. vorming tot zelfstandige en respectvolle volwassenen

8.4. ontdekken van eigen talenten

8.5. kennis en rede staan bovenaan

9. Reglement

9.1. Geen drugs

9.2. antidiscriminatie- en antipestbeleid

9.3. respectvolle omgang met schooleigendom en andermans eigendom

9.4. schoolplicht

9.5. burgerschapsvorming

10. Rooster

10.1. lestijden

10.2. lesindeling

10.3. excursies

10.4. vakantieregeling