มโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน หัวข้อที่สอบวันนี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน หัวข้อที่สอบวันนี้ by Mind Map: มโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน หัวข้อที่สอบวันนี้

1. Web-learning

2. หลักการแนวคิดในการจัดการศึกษา พรบ การศึกษา 2542 เรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชน สังคม ดังนี้

2.1. มาตรา8(2)การจัดการศึกษาโดยยึดหลักสังคมมีส่วนร่วม

2.2. มาตรา24(6)

2.3. มาตรา 29

2.4. มาตรา 9

3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.1. 3R, 8C

3.1.1. Reading,

3.1.1.1. หมายถึงอ่านแล้วสามารถวิเคราห์ได้

3.1.2. Writing

3.1.2.1. หมายถึง อ่านแล้ววิเคราะห์เป็น

3.1.3. critical thinking

3.1.4. 8C

3.1.4.1. creative &innovation

3.1.4.1.1. หมายถึงมีความคิดสร้างสรรค์

3.1.4.2. cross- cultural understanding

3.1.4.2.1. เข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม

3.1.4.3. chang

3.1.4.4. career & learning skill

3.1.4.5. computer & ICT

3.1.4.6. communication

3.2. ทักษะชีวิตและการทำงาน

3.3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.3.1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

3.4. การจัดการเรียนการสอน

3.4.1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.4.2. ออกแบบการเรียนรู้ที่ดีสอดคล้องกับทักษะของผุ้เรียน

3.4.3. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

3.4.3.1. มีสื่อที่ทันสมัย

3.4.4. ฝึกฝนตนเองให้เป็น coach&Facilitator

3.4.5. พัฒนากลยุทธ์การสอน

3.5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนศ.และเพื่อนร่วมวิชาชีพ

3.6. มีทักษะในการจัดห้องเรียนที่ดี

3.7. ลักษณะของครู

3.7.1. มีความสามารถใช้ ICT

3.7.2. มีความคิดสร้างสรรค์

3.7.3. ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.7.4. ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก

3.7.5. มีคุณธรรม จริยธรรม

3.7.6. 9E

3.7.6.1. Experience

3.7.6.2. Extended

3.7.6.3. Expended

3.7.6.4. Exploration

3.7.6.5. Evaluation

3.7.6.6. End-user

3.7.6.7. Engagement

3.7.6.8. Enabler

3.7.6.9. Efficient and Effective

3.7.7. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

3.7.8. มีการประเมิน แบบ Formative Assesment เพื่อเป็นการพัฒนา

3.7.9. Global community

3.8. ระบบสนับสนุนการศึกษา

3.8.1. หลักสูตรและการสอน

3.8.2. การพัฒนาทางวิชาชีพ

3.8.3. สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้

3.8.4. มาตราฐานและการประเมินผล

3.9. มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอน

3.10. บทบาทครูผู้สอน

3.10.1. Project

3.10.2. Personalize

3.10.3. collaboration

3.10.4. Learning for life

3.10.5. Formal evaluation

3.10.6. on demand

4. แนวคิดการนำทฤษฎีทางการศึกษามาใช้ในการศึกษาพยาบาล

4.1. ทฤษฎีพหุปัญญา

4.1.1. จัดกิจกรรมที่หลากหลาย

4.1.2. ประเมินผลหลายๆด้าน

4.1.3. เน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์

4.1.4. ไม่ตัดสินผู้ใดว่าฉลาดหรือโง่

4.2. ก่อให้เกิดการระดมความคิด

4.3. การจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

4.3.1. มีผลทางจิตวิทยา

4.3.2. เปิดโอกาสให้มีการศึกาาที่ดีกว่า

4.4. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล

4.5. มาตรา9 การจัดการโครงสร้างระบบโครงสร้าง และระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักกระจายอำนาจ

4.5.1. มาตรา9(5)ระดมสมองจากแหล่งต่างๆมาใช้

4.5.2. มาตรา9(6)มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

5. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้เชิงรุก

5.1. ผู้สอน

5.1.1. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.1.1.1. เน้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.1.2. ต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถผู้เรียน

5.1.3. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

5.2. บทบาทผู้สอนและผู้เรียน

5.2.1. ต้องเข้าใจลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

5.3. Active learning

5.3.1. เน้นการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์ขึ้นไป

5.4. เน้นการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาสาระและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่

5.4.1. เน้นกระบวนการเรียนรูแบบชี้นำตนเองมากกว่าให้ผู้สอนเป็นผู้ชี้นำ