Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Intertekst by Mind Map: Intertekst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intertekst

Intertekst 1

1.Oppstart

Hyperbol

Litotes

2. Tekstane rundt oss

Tekst - eit sett av teikn som formidlar noko

Kommunikasjonsmodellen, Avsendar, Bodskap, Mottakar, Kontekst, Den retoriske femkanten

Tekstfunksjonar, Informativ funksjon, Ekspressiv funksjon, Appellativ funksjon, Estetisk funksjon

Teksttypar, Informerande/informative, Skildrande/deskriptive, Forteljande/narrative, Argumenterande, Reflekterande

Teksttypar (2), Faktatekstar, Fiksjonstekstar, Faksjonstekstar

Litterære sjangrar, Sjangertre, Objektive sjangrar, Subjektive sjangrar

Innhald, Motiv, Tema, Bodskap

3. Lesing for opplevelse og læring

Lesing, Formål, Avkoding, Bruk

Lesing for oppleving, Interesse, Estetikk, Gjenkjening, Underhaldning, Fantasireiser

Lesstrategiar, Før lesing, Kartlegging, Skumlesing, Bisonblikket, Under lesing, Søkelesing, Lesing for forståing, Annotering, Tankekart, 2-kolonnenotat, 3-kolonnenotat, Venndiagram, Etter lesing, Repetisjon, Oppgåver, Samandrag, Evaluering, Oppslag av omgrep, Aktivt ordforråd, Passivt ordforråd

Kjelder, Kjeldekritikk

4.Skriv!

Skrivesituasjon, Skriverolle, Skrivehandling, Teksttypar, Formell, Uformell, Munnleg, Slang, Strukturering, Tenkeskriving, Idemyldring, Planleggingsskriving, Tankekart, Venndiagram, Disposisjon, Presentasjonsskriving, Fyrsteutkast, Prosessorientert skriving, Skrivetips, Les mykje, Instruksjonsverb, Presentere/gjere greie for, Drøfte, Kommentere, Vurdere, Resonnere, Argumentere, Reflektere, Tekstbinding, Konsekvens, Mengdeord, Grunngjeving, Bindingsord, Oppsummering, Tid, Spørjeord, Skrivefunksjon, Mottakarmedvit

Sakprosaskriving, Fagartikkelen, Sakleg/objektiv vs. subjektiv, Delar, Innleiing, Inngangsspørsmål, Kva, Kvifor, Korleis, Førskriving, Hovuddel, Konklusjon, Kjeldebruk, APA, Sitat, Referansar, Parafrasar, Opphavsrett, Åndsverk, Personvern

Skjønnlitterær skriving, Noveller, Kjenneteikn, Handling, Spaningskurve, Anslag, Vendepunkt, Klimaks, Open slutt, Dissonans, Språklege verkemiddel, Symbol, Metafor, Kontrastar, Gjentakingar, Innhald, Motiv, Tema, Bodskap

5. Munnleg kommunikasjon

Talesituasjon, Munnlege roller, Munnlege sjangrar, Argumenterande samtale, Ordstyrar/møteleiar, Innleiande innlegg, Innlegg, Replikk, Tidsramme, Sakleg argumentasjon, Relevans, Haldbar argumentasjon, Reliabilitet, Validitet, Argumentasjonstypar, Ekspertargument, Fleirtalsargument, Generaliseringar, Eksklusivitetsargument, Analogiargument, Tilbakvisingsargument, Talen, Dei 5 fasane i retorikken, Inventio, Dispositio, Elocutio, Stil, Alliterasjon, Anaphora, Hyperbol, Litotes, Onomatopoetikon, Personifisering, Repetisjon, Retorisk spørsmål, Simile, Memoria, Actio, Presentasjon, Dramatisering

6. Verkemiddel i tekst

Oppbygging av tekst, Den omvendte pyramiden, Hollywoodsmodellen, Anslag, Voiceover, Sirkelkomposisjon, In medias res, Frampeik, Parallellhandling, Cliffhanger, Tilbakeblikk, Rammeforteljing

Grammatiske verkemiddel, Adjektivbruk, Presensforteljing, Passiv, Genetiv, Imperativ, Verbal og substantivisk seiemåte, Kanselistil/substantivsjuke, Leddsetningar vs. hovusetningar, Underordning vs. sideordning

Språklege verkemiddel

7. Å analysere og tolke tekstar

Analysere vs. tolke

Analyse av sakprosatekstar, Kva? Korleis? Kvifor?, Den retoriske femkanten, Innleiing, Avsendar, Mottakar, Informativ, appellativ, ekspressiv, Hovuddel, Innhaldsreferat, Hovudsynspunkt, Komposisjon, Innleiing, hovuddel, avslutning, Argumentasjon, Faktaargument, Fleirtalsargument, Parallellargument, Fornuftsargument, Ekspertargument, Etos, patos, logos, Eksplisitt/åpen vs implisitt/skjult argumentasjon, Saklegheit/relevans

Analyse av samansette tekstar, Biletanalyse, Denotasjon, Konnotasjon, Komposisjon, Linjer, Djupneverknader, Fargebruk, Biletutsnitt, Totalt, Halvtotalt, Halvnært, Nært, Ultranært, Perspektiv, Froskeperspektiv, Normalperspektiv, Fugleperspektiv, Filmanalyse, Komposisjon, Anslag, Presentasjon, Opptrapping, Klimaks, Avrunding, Synsvinkel, Filmatiske verkemiddel, Kameravinklar, Fugl, frosk, normal, Kamerarørsler, Panorering, zoom, handhelde kamera, Bileteutsnitt, Totalt, halvtotalt, halvnært, nært, ultranært, Klipping, Lange/korte scener, samanheng/kontrast, Lyd, Filmmusikk, effektlyd, Lyssetting, Lyst/mørkt, fargar, skuggar, Reklameanalyse, Reclamare, Målgruppe, AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, Retoriske verkemiddel, Etos, Patos, Logos, Språklege verkemiddel, Pluss-/minusord, Metaforar, Samanlikningar, Symbol, Kontrastar, Ironi, Humor, Allusjonar, Gjentakingar

Analyse av skjønnlitteratur, Analyse av episke tekstar, Kva? Korleis? Kvifor, Samandrag, Kven? Kva? Kvar? Kvifor? Korleis?, Motiv, Tema, Komposisjon, Kronologisk, Retrospektiv, In medias res, Frampeik, Lukka slutt/åpen slutt/sirkelkompisjon, Parallelle handlingar, Høgdepunkt, Vendepunkt, Forteljar og synsvinkel, Forteljar vs forfattar, Åpen/skjult forteljar, 1. pers forteljar (1. pers. autoral), Objektiv 3. pers. forteljar (autoral refererande forteljar), 3 personforteljar med avgrensa innsyn, 3 personforteljar med fullt innsyn (3. pers. allvitande, Synsvinkel, Autoral, Personal, Person- og miljøskildring, Statiske/dynamiske personar, Språklege verkemiddel, Direkte tale, Munnleg språk, Dialekt, Normert språk, Indirekte tale, Avslutning, Motiv, Tema, Bodskap, Kontekst, Relevans?

Analyse av lyriske tekstar, Tradisjonell lyrikk, Modernistisk lyrikk, Strofer, Denotasjon, Verkemiddel, Rim, Rytme, Konnotasjonar/denotasjonar, Språklege bilete, Samanlikning, Metafor, Besjeling, Personifikasjon, Symbol, Gjentaking, Kontrast, Allusjon, Komposisjon, Ytre komposisjon, Verselinjer, Strofer, Strofiske dikt, Figurdikt, Indre komposisjon, Kronologi, Avslutning, Augneblink vs. epikk, Motiv/denotasjon

8. Språk i kontakt

Språksystem, Målformer, Dialektar/geolektar, Sosiolekt, Etnolekt, Standardtalemål, Normsentrum, Ortofoni vs etymologisk, Hovudformer vs sideformer/klammeformer, Tone, Høgtone vs lågtone, Tonelag, tonelag 1 vs tonelag 2, Grammatikk, Setningslære, Setningsknutar, Kasus, Genetiv, Sterke/svake verb, Syntetiske vs analytiske språk, Ordlaging, Samskriving/særskriving, Purisme - låneord'

Språkbruk

Fleirspråklegheit, Offisielle språk, Minoritetsspråk, Innvandra fleirspråklegheit, Andrespråk, Akademisk fleirspråklegheit, Framandspråk, Majoritetsspråk, Open prestisje, Skjult prestisje, Multietnolekt

Yrkesspråk, Lingua Franca, Petroliumsnorsk

9. Kulturmøte i samtidstekstar

Kultur, Kulturmøte, Kulturkonfliktar

Tekstkompetanse

Forståingshoriont

Stereotypiar, Spekulative framstillingar

Intertekst 2

1. Retorikk og munnleg kommunikasjon

Repetisjon, Monolog vs. dialog, Den komplekse kommunikasjonsmodellen, Informative vs. ekspressive vs. estetiske vs. appellative tekstar

Ærleg vs. uærleg retorikk

Dei retoriske grunnomgrepa, Kairos, Aptum, Etos, Patos, Logos

Den retoriske arbeidsforma, 1. Å finne - inventio, Pressskriving, Relevante og haldbare argument, Plausibilitet, 2. Å ordne - dispositio, 3-deling, 5-avsnittsmetoden, Innleiing, Diskusjonsdel, Argument, Motargument, Grunngjeving/kjelder, Konklusjon (conclusio), 3. Å formulere - elocutio, Dei retoriske ideala, Formålstenelegheit, Korrektheit, Klarheit, Språkleg utsmykking, Overdriving, Underdriving, Metaforar, Ironi, 4. Å hugse - memoria, 5. Å framføre - actio, Gestikulering, Mimikk, Stemmeføring

Lytte, vurdere, rettleie, Vurdering, Inventio, Relevans?, Avgresning av tema, Kjelder, Dispositio, Bruken av appellformer?, Tema, Struktur, Elocutio, Mottakarmedvit, Relevante faguttrykk, Digitale verkty, Memoria/actio, Kroppsspråk, Manusbruk, Tempo, Stemme, 2 stjerner og eit ynske

Diskutere/drøfte

2. Skriftleg kommunikasjon

Tekstfunksjonar, Kontaktskapande, Informativ, Appellativ, Ekspressiv, Estetisk, Viktig: Kairos/aptum

Teksttypar, Kreative, Humor, Språklege verkemiddel, Grafisk form, Synsvinkel, Overraskingsmoment, Setningsstruktur, Informative, Objektiv framstilling, Formell stil, Grundig framstilling utan overflødige detaljar, Presist og korrekt språk, Oversiktleg struktur, Illustrasjonar og tabellar, Referansar og kjelder, Argumenterande, Drøftingar, essay, kåseri, dokumentarar og lesarinnlegg., Opnar for subjektive meiningar, Skal overtyde lesaren, Påstand => Argument =>motargument=>konklusjon, Problemstilling m argument, Subjektive + objektive moment, Presist og korrekt språk, Oversiktleg struktur, Illustrasjonar og tabellar, Referansar og kjelder, Litterær analyse, Skjønnlitterær analyse, Analyse av sakprosatekst

Skriveprosessen, Inventio, Dispositio', Elocutio, Tekstbinding, Struktur, Emnesetning/temasetning, Aptum, Kjeldebruk, Åndsverklova, Sitatrett, Creative commons, Indirekte sitat, Direkte sitat

3. Digitale tekstar

Digitale medium

Bilete, grafikk, film

Verkemiddel, Interaktive element, Emoticons, Symbol, Verbaltekst, Instrumentalmusikk, Vokalspor, Musikk, Lydeffektar/kontentum, Fargar og lyssetting, Komposisjon

Bruk av presentasjonsverkty, Digitale medium som kanal, Digitale kjelder, Inventio, Dispositio, Elocutio, Stor skrift, få ord, Enkelheit

Digital forteljing (Photostory)

4. Folkedikting, mytar og samtidstekstar - verdiar og forteljemåtar

Lesemåtar, Tekstorientert, Kontekstorientert, Forfattarorientert

Eventyr, Eventyrlovene, Eventyrtypar, Aktantmodellen, Komposisjon, Eksposisjon/anslag/informasjonslasting, Komplikasjon, Hybris, Vendepunkt, Nemesis, Klimaks, Katarsis, Avklaring

Segner, Naturmytiske, Historiske, Opphavsegner, Moderne vandresegner

Folkeviser, Naturmytiske, Lengendeballadar, Riddarballadar, Troll- og kjempeviser, Murder Ballads

Psykolanalyse, Freudianske psykonalayse, Jungske arketypar, Bettleheim

Kjønnsroller, Feministisk teori, Subjekt vs. objekt

5 Mellomalderen - perioden 500-1500

Tidleg, Futhark, Pergament, Norrøn litteratur, Eddadikt, Allitterasjon, Innrim, Kenning, Heiti, Skaldekvad, Sagaer, Islandsk ættesoge, Sagastilen, Litotes, Refererande synsvinkel, Replikkar, Dramatiske situasjonar, Lite kjensler

Høg

Sein

6. Frå renessanse til barokk - 1500- og 1600-talet

Renessansen, Ad fontes - Til kjeldene, Humanisme, Boktrykkjarkunsten, Topografiske skildringar, Allegoriske forteljingar

Barokken, Motreformasjonen, Brukslitteratur, Leilighetsdikt, Vanitas vs. Memento Mori - Hugs at du skal døy, Salmar, Lovsangar, Bønesalmar, Betraktningssalmar

7. Opplysingstid og klassisisme - 1700-talet

Vitskapleg metode

Mekanisk verdsbilete

Metodisk tvil

Encyclopedien

Folkesuverenitetsprinsippet

Klassismen

Borgarleg offentlegheit

Holberg, Karakterkomediar, Essay, Utopiar

Parodi

8. Medium og sakprosa 1700-1850

Kritisk sakprosa

Avisvekst vs sensur=>Borgarleg offentlegheit, Holberg, Folkespråk, Essay

Desentralisert lærdomskultur, Volda, Hans Strøm, Trondheim, Gerhard Schøning

9. Romantikken og nasjonalromantikken 1800-1850

Romantikk vs. klassisisme

Romantiske kjenneteikn, Kjensler>fornuft, Diktargeniet, Den gudommelege naturen

Sjangrar, Dikt, Dagbokromanen, Brevromanen, Kunstnar- og utviklingsromanar, Danningsroman, Den gotiske romanen, Ekspansjons- vs. konsetrasjonsdikting, Harmoni, ettertanke, eringdring

Nasjonalromantikken, Det nasjonale gjennombrotet, Folkeånd/folkesjel (Herder), Folkedikting

10. Førestillingar om det norske - frå 1700-talet til i dag

Definisjonar

Den norske bonden

Nasjonal identitet vs. kollektive identitetar

Natur =>folkelynne, Klimateorien

Gullalder

Patriotisme

Jødeparagrafen

Romantisk natur

Historiefaget

Folkelivsgransking

Språkforsking

Typisk norsk 1800-talet, Naturen, Eventyr, Vikingtida, Bonden

Moderne kritikk

Globalisering

Kanontenking

11. Norrønt og moderne norsk - likskapar og skilnader

Urnordisk

Runer, Futhark

Synkopetid

Urnordiskvs. norrønt, Omlyd, Bryting, Synkope

Norrønt vs moderne norsk, Andre lydar, Kasus (nom, akk, dat, gen), SVO-ordstilling, Restar etter kasus, Verbbøying etter person og tal

Mellomnorsk

Påverknad frå tysk

12. Norsk språkhistorie på 1800-talet - språk er meir enn rettskriving

Konfirmasjon (1736)

Skule (1739)

Oppnorsking

Fornorsking, Knudsen, Det ortofone prinsipp, Den dannede dagligtale

Nytt skriftsspråk, Overtydd nasjonalromantikar, Taktisk nasjonalromantikar, Revolusjonær kulturbyggar

Motkulturelt prosjekt

Klokkardansk

Intertekst 3