Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intertekst by Mind Map: Intertekst

1. Intertekst 1

1.1. 1.Oppstart

1.1.1. Hyperbol

1.1.2. Litotes

1.2. 2. Tekstane rundt oss

1.2.1. Tekst - eit sett av teikn som formidlar noko

1.2.2. Kommunikasjonsmodellen

1.2.2.1. Avsendar

1.2.2.2. Bodskap

1.2.2.3. Mottakar

1.2.2.4. Kontekst

1.2.2.5. Den retoriske femkanten

1.2.3. Tekstfunksjonar

1.2.3.1. Informativ funksjon

1.2.3.2. Ekspressiv funksjon

1.2.3.3. Appellativ funksjon

1.2.3.4. Estetisk funksjon

1.2.4. Teksttypar

1.2.4.1. Informerande/informative

1.2.4.2. Skildrande/deskriptive

1.2.4.3. Forteljande/narrative

1.2.4.4. Argumenterande

1.2.4.5. Reflekterande

1.2.5. Teksttypar (2)

1.2.5.1. Faktatekstar

1.2.5.2. Fiksjonstekstar

1.2.5.3. Faksjonstekstar

1.2.6. Litterære sjangrar

1.2.6.1. Sjangertre

1.2.6.1.1. Objektive sjangrar

1.2.6.1.2. Subjektive sjangrar

1.2.7. Innhald

1.2.7.1. Motiv

1.2.7.2. Tema

1.2.7.3. Bodskap

1.3. 3. Lesing for opplevelse og læring

1.3.1. Lesing

1.3.1.1. Formål

1.3.1.2. Avkoding

1.3.1.3. Bruk

1.3.2. Lesing for oppleving

1.3.2.1. Interesse

1.3.2.2. Estetikk

1.3.2.3. Gjenkjening

1.3.2.4. Underhaldning

1.3.2.5. Fantasireiser

1.3.3. Lesstrategiar

1.3.3.1. Før lesing

1.3.3.1.1. Kartlegging

1.3.3.1.2. Skumlesing

1.3.3.1.3. Bisonblikket

1.3.3.2. Under lesing

1.3.3.2.1. Søkelesing

1.3.3.2.2. Lesing for forståing

1.3.3.2.3. Annotering

1.3.3.2.4. Tankekart

1.3.3.2.5. 2-kolonnenotat

1.3.3.2.6. 3-kolonnenotat

1.3.3.2.7. Venndiagram

1.3.3.3. Etter lesing

1.3.3.3.1. Repetisjon

1.3.3.3.2. Oppgåver

1.3.3.3.3. Samandrag

1.3.3.3.4. Evaluering

1.3.3.3.5. Oppslag av omgrep

1.3.4. Kjelder

1.3.4.1. Kjeldekritikk

1.4. 4.Skriv!

1.4.1. Skrivesituasjon

1.4.1.1. Skriverolle

1.4.1.2. Skrivehandling

1.4.1.2.1. Teksttypar

1.4.1.2.2. Strukturering

1.4.1.2.3. Skrivetips

1.4.1.3. Skrivefunksjon

1.4.1.3.1. Mottakarmedvit

1.4.2. Sakprosaskriving

1.4.2.1. Fagartikkelen

1.4.2.1.1. Sakleg/objektiv vs. subjektiv

1.4.2.1.2. Delar

1.4.2.1.3. Kjeldebruk

1.4.3. Skjønnlitterær skriving

1.4.3.1. Noveller

1.4.3.1.1. Kjenneteikn

1.5. 5. Munnleg kommunikasjon

1.5.1. Talesituasjon

1.5.1.1. Munnlege roller

1.5.1.2. Munnlege sjangrar

1.5.1.2.1. Argumenterande samtale

1.5.1.2.2. Talen

1.5.1.2.3. Presentasjon

1.5.1.2.4. Dramatisering

1.6. 6. Verkemiddel i tekst

1.6.1. Oppbygging av tekst

1.6.1.1. Den omvendte pyramiden

1.6.1.2. Hollywoodsmodellen

1.6.1.2.1. Anslag

1.6.1.2.2. Voiceover

1.6.1.3. Sirkelkomposisjon

1.6.1.4. In medias res

1.6.1.5. Frampeik

1.6.1.6. Parallellhandling

1.6.1.7. Cliffhanger

1.6.1.8. Tilbakeblikk

1.6.1.9. Rammeforteljing

1.6.2. Grammatiske verkemiddel

1.6.2.1. Adjektivbruk

1.6.2.2. Presensforteljing

1.6.2.3. Passiv

1.6.2.4. Genetiv

1.6.2.5. Imperativ

1.6.2.6. Verbal og substantivisk seiemåte

1.6.2.7. Kanselistil/substantivsjuke

1.6.2.8. Leddsetningar vs. hovusetningar

1.6.2.9. Underordning vs. sideordning

1.6.3. Språklege verkemiddel

1.7. 7. Å analysere og tolke tekstar

1.7.1. Analysere vs. tolke

1.7.2. Analyse av sakprosatekstar

1.7.2.1. Kva? Korleis? Kvifor?

1.7.2.2. Den retoriske femkanten

1.7.2.3. Innleiing

1.7.2.3.1. Avsendar

1.7.2.3.2. Mottakar

1.7.2.3.3. Informativ, appellativ, ekspressiv

1.7.2.4. Hovuddel

1.7.2.4.1. Innhaldsreferat

1.7.2.4.2. Hovudsynspunkt

1.7.2.4.3. Komposisjon

1.7.2.4.4. Argumentasjon

1.7.3. Analyse av samansette tekstar

1.7.3.1. Biletanalyse

1.7.3.1.1. Denotasjon

1.7.3.1.2. Konnotasjon

1.7.3.1.3. Komposisjon

1.7.3.1.4. Fargebruk

1.7.3.1.5. Biletutsnitt

1.7.3.1.6. Perspektiv

1.7.3.2. Filmanalyse

1.7.3.2.1. Komposisjon

1.7.3.2.2. Synsvinkel

1.7.3.2.3. Filmatiske verkemiddel

1.7.3.3. Reklameanalyse

1.7.3.3.1. Reclamare

1.7.3.3.2. Målgruppe

1.7.3.3.3. AIDA

1.7.3.3.4. Retoriske verkemiddel

1.7.3.3.5. Språklege verkemiddel

1.7.4. Analyse av skjønnlitteratur

1.7.4.1. Analyse av episke tekstar

1.7.4.1.1. Kva? Korleis? Kvifor

1.7.4.1.2. Samandrag

1.7.4.1.3. Komposisjon

1.7.4.1.4. Forteljar og synsvinkel

1.7.4.1.5. Person- og miljøskildring

1.7.4.1.6. Språklege verkemiddel

1.7.4.1.7. Avslutning

1.7.5. Analyse av lyriske tekstar

1.7.5.1. Tradisjonell lyrikk

1.7.5.2. Modernistisk lyrikk

1.7.5.3. Strofer

1.7.5.4. Denotasjon

1.7.5.5. Verkemiddel

1.7.5.5.1. Rim

1.7.5.5.2. Rytme

1.7.5.5.3. Konnotasjonar/denotasjonar

1.7.5.5.4. Språklege bilete

1.7.5.5.5. Komposisjon

1.7.5.5.6. Motiv/denotasjon

1.8. 8. Språk i kontakt

1.8.1. Språksystem

1.8.1.1. Målformer

1.8.1.2. Dialektar/geolektar

1.8.1.3. Sosiolekt

1.8.1.4. Etnolekt

1.8.1.5. Standardtalemål

1.8.1.6. Normsentrum

1.8.1.7. Ortofoni vs etymologisk

1.8.1.8. Hovudformer vs sideformer/klammeformer

1.8.1.9. Tone

1.8.1.9.1. Høgtone vs lågtone

1.8.1.10. Tonelag

1.8.1.10.1. tonelag 1 vs tonelag 2

1.8.1.11. Grammatikk

1.8.1.11.1. Setningslære

1.8.1.11.2. Setningsknutar

1.8.1.11.3. Kasus

1.8.1.11.4. Genetiv

1.8.1.11.5. Sterke/svake verb

1.8.1.11.6. Syntetiske vs analytiske språk

1.8.1.11.7. Ordlaging

1.8.1.11.8. Samskriving/særskriving

1.8.1.11.9. Purisme - låneord'

1.8.2. Språkbruk

1.8.3. Fleirspråklegheit

1.8.3.1. Offisielle språk

1.8.3.2. Minoritetsspråk

1.8.3.3. Innvandra fleirspråklegheit

1.8.3.3.1. Andrespråk

1.8.3.4. Akademisk fleirspråklegheit

1.8.3.4.1. Framandspråk

1.8.3.5. Majoritetsspråk

1.8.3.5.1. Open prestisje

1.8.3.5.2. Skjult prestisje

1.8.3.6. Multietnolekt

1.8.4. Yrkesspråk

1.8.4.1. Lingua Franca

1.8.4.2. Petroliumsnorsk

1.9. 9. Kulturmøte i samtidstekstar

1.9.1. Kultur

1.9.1.1. Kulturmøte

1.9.1.2. Kulturkonfliktar

1.9.2. Tekstkompetanse

1.9.3. Forståingshoriont

1.9.4. Stereotypiar

1.9.4.1. Spekulative framstillingar

2. Intertekst 2

2.1. 1. Retorikk og munnleg kommunikasjon

2.1.1. Repetisjon

2.1.1.1. Monolog vs. dialog

2.1.1.2. Den komplekse kommunikasjonsmodellen

2.1.1.3. Informative vs. ekspressive vs. estetiske vs. appellative tekstar

2.1.2. Ærleg vs. uærleg retorikk

2.1.3. Dei retoriske grunnomgrepa

2.1.3.1. Kairos

2.1.3.2. Aptum

2.1.3.3. Etos

2.1.3.4. Patos

2.1.3.5. Logos

2.1.4. Den retoriske arbeidsforma

2.1.4.1. 1. Å finne - inventio

2.1.4.1.1. Pressskriving

2.1.4.1.2. Relevante og haldbare argument

2.1.4.1.3. Plausibilitet

2.1.4.2. 2. Å ordne - dispositio

2.1.4.2.1. 3-deling

2.1.4.2.2. 5-avsnittsmetoden

2.1.4.2.3. Innleiing

2.1.4.2.4. Diskusjonsdel

2.1.4.2.5. Konklusjon (conclusio)

2.1.4.3. 3. Å formulere - elocutio

2.1.4.3.1. Dei retoriske ideala

2.1.4.4. 4. Å hugse - memoria

2.1.4.5. 5. Å framføre - actio

2.1.4.5.1. Gestikulering

2.1.4.5.2. Mimikk

2.1.4.5.3. Stemmeføring

2.1.5. Lytte, vurdere, rettleie

2.1.5.1. Vurdering

2.1.5.1.1. Inventio

2.1.5.1.2. Dispositio

2.1.5.1.3. Elocutio

2.1.5.1.4. Memoria/actio

2.1.5.2. 2 stjerner og eit ynske

2.1.6. Diskutere/drøfte

2.2. 2. Skriftleg kommunikasjon

2.2.1. Tekstfunksjonar

2.2.1.1. Kontaktskapande

2.2.1.2. Informativ

2.2.1.3. Appellativ

2.2.1.4. Ekspressiv

2.2.1.5. Estetisk

2.2.1.6. Viktig: Kairos/aptum

2.2.2. Teksttypar

2.2.2.1. Kreative

2.2.2.1.1. Humor

2.2.2.1.2. Språklege verkemiddel

2.2.2.1.3. Grafisk form

2.2.2.1.4. Synsvinkel

2.2.2.1.5. Overraskingsmoment

2.2.2.1.6. Setningsstruktur

2.2.2.2. Informative

2.2.2.2.1. Objektiv framstilling

2.2.2.2.2. Formell stil

2.2.2.2.3. Grundig framstilling utan overflødige detaljar

2.2.2.2.4. Presist og korrekt språk

2.2.2.2.5. Oversiktleg struktur

2.2.2.2.6. Illustrasjonar og tabellar

2.2.2.2.7. Referansar og kjelder

2.2.2.3. Argumenterande

2.2.2.3.1. Drøftingar, essay, kåseri, dokumentarar og lesarinnlegg.

2.2.2.3.2. Opnar for subjektive meiningar

2.2.2.3.3. Påstand => Argument =>motargument=>konklusjon

2.2.2.3.4. Problemstilling m argument

2.2.2.3.5. Subjektive + objektive moment

2.2.2.3.6. Presist og korrekt språk

2.2.2.3.7. Oversiktleg struktur

2.2.2.3.8. Illustrasjonar og tabellar

2.2.2.3.9. Referansar og kjelder

2.2.2.4. Litterær analyse

2.2.2.4.1. Skjønnlitterær analyse

2.2.2.4.2. Analyse av sakprosatekst

2.2.3. Skriveprosessen

2.2.3.1. Inventio

2.2.3.2. Dispositio'

2.2.3.3. Elocutio

2.2.3.3.1. Tekstbinding

2.2.3.3.2. Struktur

2.2.3.3.3. Emnesetning/temasetning

2.2.3.3.4. Aptum

2.2.3.4. Kjeldebruk

2.2.3.4.1. Åndsverklova

2.2.3.4.2. Sitatrett

2.2.3.4.3. Creative commons

2.2.3.4.4. Indirekte sitat

2.2.3.4.5. Direkte sitat

2.3. 3. Digitale tekstar

2.3.1. Digitale medium

2.3.2. Bilete, grafikk, film

2.3.3. Verkemiddel

2.3.3.1. Interaktive element

2.3.3.2. Emoticons

2.3.3.3. Symbol

2.3.3.4. Verbaltekst

2.3.3.5. Instrumentalmusikk

2.3.3.6. Vokalspor

2.3.3.7. Musikk

2.3.3.8. Lydeffektar/kontentum

2.3.3.9. Fargar og lyssetting

2.3.3.10. Komposisjon

2.3.4. Bruk av presentasjonsverkty

2.3.4.1. Digitale medium som kanal

2.3.4.2. Digitale kjelder

2.3.4.3. Inventio

2.3.4.4. Dispositio

2.3.4.5. Elocutio

2.3.4.5.1. Stor skrift, få ord

2.3.4.5.2. Enkelheit

2.3.5. Digital forteljing (Photostory)

2.4. 4. Folkedikting, mytar og samtidstekstar - verdiar og forteljemåtar

2.4.1. Lesemåtar

2.4.1.1. Tekstorientert

2.4.1.2. Kontekstorientert

2.4.1.3. Forfattarorientert

2.4.2. Eventyr

2.4.2.1. Eventyrlovene

2.4.2.2. Eventyrtypar

2.4.2.3. Aktantmodellen

2.4.2.4. Komposisjon

2.4.2.4.1. Eksposisjon/anslag/informasjonslasting

2.4.2.4.2. Komplikasjon

2.4.2.4.3. Vendepunkt

2.4.2.4.4. Klimaks

2.4.2.4.5. Avklaring

2.4.3. Segner

2.4.3.1. Naturmytiske

2.4.3.2. Historiske

2.4.3.3. Opphavsegner

2.4.3.4. Moderne vandresegner

2.4.4. Folkeviser

2.4.4.1. Naturmytiske

2.4.4.2. Lengendeballadar

2.4.4.3. Riddarballadar

2.4.4.4. Troll- og kjempeviser

2.4.4.5. Murder Ballads

2.4.5. Psykolanalyse

2.4.5.1. Freudianske psykonalayse

2.4.5.2. Jungske arketypar

2.4.5.3. Bettleheim

2.4.6. Kjønnsroller

2.4.6.1. Feministisk teori

2.4.6.1.1. Subjekt vs. objekt

2.5. 5 Mellomalderen - perioden 500-1500

2.5.1. Tidleg

2.5.1.1. Futhark

2.5.1.2. Pergament

2.5.1.3. Norrøn litteratur

2.5.1.3.1. Eddadikt

2.5.1.3.2. Skaldekvad

2.5.1.3.3. Sagaer

2.5.2. Høg

2.5.3. Sein

2.6. 6. Frå renessanse til barokk - 1500- og 1600-talet

2.6.1. Renessansen

2.6.1.1. Ad fontes - Til kjeldene

2.6.1.2. Humanisme

2.6.1.3. Boktrykkjarkunsten

2.6.1.4. Topografiske skildringar

2.6.1.5. Allegoriske forteljingar

2.6.2. Barokken

2.6.2.1. Motreformasjonen

2.6.2.2. Brukslitteratur

2.6.2.3. Leilighetsdikt

2.6.2.4. Vanitas vs. Memento Mori - Hugs at du skal døy

2.6.2.5. Salmar

2.6.2.5.1. Lovsangar

2.6.2.5.2. Bønesalmar

2.6.2.5.3. Betraktningssalmar

2.7. 7. Opplysingstid og klassisisme - 1700-talet

2.7.1. Vitskapleg metode

2.7.2. Mekanisk verdsbilete

2.7.3. Metodisk tvil

2.7.4. Encyclopedien

2.7.5. Folkesuverenitetsprinsippet

2.7.6. Klassismen

2.7.7. Borgarleg offentlegheit

2.7.8. Holberg

2.7.8.1. Karakterkomediar

2.7.8.2. Essay

2.7.8.3. Utopiar

2.7.9. Parodi

2.8. 8. Medium og sakprosa 1700-1850

2.8.1. Kritisk sakprosa

2.8.2. Avisvekst vs sensur=>Borgarleg offentlegheit

2.8.2.1. Holberg

2.8.2.1.1. Folkespråk

2.8.2.1.2. Essay

2.8.3. Desentralisert lærdomskultur

2.8.3.1. Volda

2.8.3.1.1. Hans Strøm

2.8.3.2. Trondheim

2.8.3.2.1. Gerhard Schøning

2.9. 9. Romantikken og nasjonalromantikken 1800-1850

2.9.1. Romantikk vs. klassisisme

2.9.2. Romantiske kjenneteikn

2.9.2.1. Kjensler>fornuft

2.9.2.2. Diktargeniet

2.9.2.3. Den gudommelege naturen

2.9.3. Sjangrar

2.9.3.1. Dikt

2.9.3.2. Dagbokromanen

2.9.3.3. Brevromanen

2.9.3.4. Kunstnar- og utviklingsromanar

2.9.3.4.1. Danningsroman

2.9.3.5. Den gotiske romanen

2.9.3.6. Ekspansjons- vs. konsetrasjonsdikting

2.9.3.6.1. Harmoni, ettertanke, eringdring

2.9.4. Nasjonalromantikken

2.9.4.1. Det nasjonale gjennombrotet

2.9.4.2. Folkeånd/folkesjel (Herder)

2.9.4.3. Folkedikting

2.10. 10. Førestillingar om det norske - frå 1700-talet til i dag

2.10.1. Definisjonar

2.10.2. Den norske bonden

2.10.3. Nasjonal identitet vs. kollektive identitetar

2.10.4. Natur =>folkelynne

2.10.4.1. Klimateorien

2.10.5. Gullalder

2.10.6. Patriotisme

2.10.7. Jødeparagrafen

2.10.8. Romantisk natur

2.10.9. Historiefaget

2.10.10. Folkelivsgransking

2.10.11. Språkforsking

2.10.12. Typisk norsk 1800-talet

2.10.12.1. Naturen

2.10.12.2. Eventyr

2.10.12.3. Vikingtida

2.10.12.4. Bonden

2.10.13. Moderne kritikk

2.10.14. Globalisering

2.10.15. Kanontenking

2.11. 11. Norrønt og moderne norsk - likskapar og skilnader

2.11.1. Urnordisk

2.11.2. Runer

2.11.2.1. Futhark

2.11.3. Synkopetid

2.11.4. Urnordiskvs. norrønt

2.11.4.1. Omlyd

2.11.4.2. Bryting

2.11.4.3. Synkope

2.11.5. Norrønt vs moderne norsk

2.11.5.1. Andre lydar

2.11.5.2. Kasus (nom, akk, dat, gen)

2.11.5.3. SVO-ordstilling

2.11.5.4. Restar etter kasus

2.11.5.5. Verbbøying etter person og tal

2.11.6. Mellomnorsk

2.11.7. Påverknad frå tysk

2.12. 12. Norsk språkhistorie på 1800-talet - språk er meir enn rettskriving

2.12.1. Konfirmasjon (1736)

2.12.2. Skule (1739)

2.12.3. Oppnorsking

2.12.4. Fornorsking

2.12.4.1. Knudsen

2.12.4.1.1. Det ortofone prinsipp

2.12.4.1.2. Den dannede dagligtale

2.12.5. Nytt skriftsspråk

2.12.5.1. Overtydd nasjonalromantikar

2.12.5.2. Taktisk nasjonalromantikar

2.12.5.3. Revolusjonær kulturbyggar

2.12.6. Motkulturelt prosjekt

2.12.7. Klokkardansk

3. Intertekst 3