Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANDIDATURA 14X100 by Mind Map: CANDIDATURA 14X100

1. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ I LES FINANCES

1.1. 1. Planificació i impuls de la millora de la gestió documental de l’AAC

1.2. 2. Disposició d’un sistema d’informació que permeti recuperar tot l’històric informatiu de cada persona associada

1.3. 3. Planificació i impuls del tractament arxivístic del fons de l’AAC

1.4. 4. Revisió crítica dels textos legislatius que tinguin implicacions en matèria d’arxius i gestió documental

1.5. 5. Consolidació de l’estabilitat econòmica de l’AAC

1.6. 6. Manteniment continuat de l’AAC-GD Transparent

1.7. 7. Control del seguiment anual dels ingressos

1.8. 8. Realització d’un estudi que dibuixi un full de ruta per enfortir l’estructura orgànica i la professionalització dels serveis de l’AAC

2. OFERTA DE SERVEIS PER ALS ASSOCIATS

2.1. 84. Realització d’una enquesta d’avaluació del grau de coneixement i satisfacció amb els serveis i les activitats proposats fins ara

2.2. 85. Reforç de la fidelització dels nostres associats

2.3. 86. Promoció d’una imatge atractiva de l’Associació

2.4. 87. Formalització d’acords amb socis institucionals

2.5. 88. Visualització més clara de les empreses que col·laboren amb l’Associació

2.6. 89. Promoció de reunions, tallers o sessions informatives sectorials entre associats i empreses

2.7. 90. Creació d’un Banc del Temps que permeti als professionals del nostre sector l’intercanvi de coneixements

2.8. 91. Creació i promoció de les tertúlies de l’AAC

2.9. 92. Promoció de les trobades lúdiques, i familiars, del col·lectiu dels arxivers i dels gestors de documents

3. ENFORTIMENT DE L’OFERTA LABORAL

3.1. 48. Promoció de la qualificació i el reconeixement orgànic de l’arxiver i/o de gestor de documents

3.2. 49. Redacció d’una carta de competències que defineixi les funcions i les característiques dels nostres professionals

3.3. 50. Creació d’un servei d’atenció a l’associat sobre qüestions i queixes en matèria laboral

3.4. 51. Enfortiment del servei d’atenció a l’associat en matèria d’orientació i d’assessorament laboral

3.5. 52. Organització de jornades d’ocupació que es converteixin en un punt de trobada entre empreses, sector públic i professionals

3.6. 53. Manteniment del servei de borsa de treball, redefinint les seves funcions i potencialitats

3.7. 54. Manteniment del servei d’alerta laboral

3.8. 55. Continuació d’un grup de treball que permeti avaluar les condicions laborals, la situació professional del nostre col·lectiu i les estratègies de millora

3.9. 56. Elaboració biennal de l’Estudi del Mercat Laboral iniciat el 2014.

3.10. 57. Estudi dels sectors emergents i de les noves oportunitats laborals.

3.11. 58. Elaboració d’estratègies que permetin comunicar l’encaix dels professionals de la gestió documental i l’arxivística.

3.12. 59. Revisió de l’actual servei d’assessoria jurídica als associats

3.13. 60. Presència en els tribunals de selecció de personal d’aquelles places que es convoquin

3.14. 61. Vetlla a títol legal perquè, davant la creació de llocs de treball que tècnicament hagin de ser coberts per arxivers–gestors de documents, aquests acabin essent ocupats pels perfils apropiats.

4. REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

4.1. 18. Celebració biennal del Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya i de les Jornades d’Estudi i Debat

4.2. 19. Participació en la coorganització d’activitats i jornades que puguin promoure arxius o altres col·lectius professionals afins.

4.3. 20. Organització de visites guiades, adreçades als associats

4.4. 21. Promoció d’acords de col·laboració amb altres col·lectius professionals

5. RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS

5.1. 9. Consolidació de les relacions amb els organismes públics i altres entitats

5.2. 10. Dinamització de les relacions i els intercanvis amb altres associacions professionals

5.3. 11. Promoció dels programes de col·laboració i cooperació amb empreses i organitzacions empresarials

5.4. 12. Coordinació de la bona entesa entre el col·lectiu professional

5.5. 13. Activació de programes de col·laboració amb les institucions acadèmiques i universitàries

5.6. 14. Enfortiment de la presència de l’AAC en els organismes nacionals i internacionals

5.7. 15. Representació activa dels interessos de la professió

5.8. 16. Continuació de la campanya «A totes amb la DUA»

6. ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ

6.1. 22. Revisió de l’ús de les xarxes socials amb més impacte sobre la professió

6.2. 23. Enfortiment del newsletter setmanal

6.3. 24. Transformació i evolució d’ARXIFÒRUM

6.4. 25. Planificació d’estratègies de comunicació en els mitjans professionals i generalistes

6.5. 26. Coordinació de l’ARXIPÈLAG i impuls de les publicacions en aquest espai i en altres possibles

7. FOMENT DE L’EDUCACIÓ

7.1. 27. Participació en l’organització de les Jornades d’Educació i Arxius

7.2. 28. Manteniment del banc d’experiències educatives en els arxius

7.3. 29. Impuls preferent de l’aplicació «Què fem als arxius?»

7.4. 30. Impuls d’una nova orientació de les activitats educatives

7.5. 31. Establiment d’aliances estratègiques amb el Centre de Recursos Pedagògics

8. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ

8.1. 32. Reimpuls i actualització del lloc web

8.2. 33. Promoció de dinàmiques comunicatives que permetin donar veu a l’associat

8.3. 34. Creació d’espais per donar veu als professionals i a les empreses per difondre les seves accions

8.4. 35. Creació d’un grup de treball específic perquè vetlli per l’actualització del lloc web corporatiu.

8.5. 36. Creació de l’English Corner, en què es publicarà tota la documentació produïda per l’AAC en anglès

8.6. 37. Estudi de les estratègies de millora de l’impacte dels productes informatius penjats en el lloc web corporatiu

9. OFERTA DE SERVEIS PER A LES EMPRESES

9.1. 93. Promoció de l’augment del nombre d’empreses relacionades amb el sector associades a l’AAC.

9.2. 94. Ampliació de la cartera de serveis i prestacions a les empreses del sector

9.3. 95. Foment de la relació empresa-soci professional a través de la nova borsa de treball.

9.4. 96. Valoració, amb les empreses interessades, de la creació d’aules estables amb nom de l’empresa per a la presentació de productes propis i l’intercanvi de coneixement amb els associats

9.5. 97. Estudi de la possibilitat d’oferir píndoles formatives pràctiques relacionades amb els productes que ofereixen les empreses

9.6. 98. Estímul del patrocini de proveïdors i col·laboradors en les activitats principals organitzades per l’AAC

9.7. 99. Revisió de l’oferta de publicitat i difusió que l’AAC ofereix a les empreses

9.8. 100. Disposició de serveis de consultoria o contractació de professionals per a empreses no relacionades amb el sector

10. CONSOLIDACIÓ DE L’ESTATUS PROFESSIONAL

10.1. 62. Manifestació del posicionament de l’AAC davant contractes públics que incompleixin els requeriments tècnics i professionals

10.2. 63. Foment de la igualtat d’oportunitats, l’equivalència i la millora de sous en funció de la responsabilitat en el sector professional

10.3. 64. Creació d’un model de compliment de requeriments professionals en matèria d’arxiu i gestió documental

10.4. 65. Suport als professionals en procediments oberts de valoració de llocs de treball

10.5. 66. Vetlla per la defensa dels drets dels treballadors en l’àmbit públic i privat

10.6. 67. Coordinació de les necessitats dels associats amb altres professionals per establir un servei d’assessoria en tots aquells aspectes que afectin el desenvolupament professional

11. ESTÍMUL DE LA FORMACIÓ

11.1. 38. Enfortiment de l’oferta de formació continuada

11.2. 39. Reforç de l’Aula virtual de formació de l’AAC per a la realització de cursos en línia

11.3. 40. Promoció de formació a l’exterior

11.4. 41. Creació del Consell Assessor en matèria de formació, amb representació de tot el territori

11.5. 42. Creació de la figura de l’arxiver-tutor

11.6. 43. Creació d’àrees formatives fixes

11.7. 44. Oferiment de formació específica per a formadors o professionals que volen exercir aquesta activitat.

11.8. 45. Optimització de l’avaluació de les formacions realitzades

11.9. 46. Estudi de la millora dels certificats de formació perquè esdevinguin certificats d’aprofitament

11.10. 47. Oferiment de formacions in company per a empreses o entitats

12. PROMOCIÓ DE LES PUBLICACIONS

12.1. 68. Revisió dels objectius, la periodicitat i els apartats del Butlletí informatiu

12.2. 69. Inauguració de noves seccions: «Arxiu 2.0», «L’Arxiu des de fora» i «Pregunta a l’arxiver», Reformulació de la secció «De l’arxiu a l’arxiver».

12.3. 70. Dotació al conjunt de butlletins ja publicats d’un cercador que permeti trobar la informació

12.4. 71. Estudi de la possibilitat d’incloure la revista Lligall i el Butlletí informatiu en el repositori RACO

12.5. 72. Estudi de noves mesures de distribució de les publicacions de l’AAC

12.6. 73. Foment de les traduccions al català dels textos més rellevants procedents de la literatura especialitzada a escala internacional i impuls de les traduccions al castellà i a l’anglès dels articles més rellevants de la revista Lligall

12.7. 74. Impuls de la presència i la visibilitat de les publicacions més rellevants de l’AAC

12.8. 75. Promoció de noves publicacions monogràfiques quan ho requereixi l’estat de la ciència i la tècnica arxivística

13. ESTÍMUL DE LA RECERCA

13.1. 76. Creació del think tank de l’arxivística catalana, format per experts d’àmbits externs a la gestió documental i els arxius

13.2. 77. Disseny d’un procés participatiu per a la modificació de la Llei d’arxius i gestió documental

13.3. 78. Disseny d’una estratègia coordinada per a l’alfabetització ciutadana en informació pública

13.4. 79. Impuls del Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa

13.5. 80. Coordinació dels grups de recerca de l’AAC

13.6. 81. Coordinació dels comitès científics que confeccionaran els programes científics de la Jornada d’Estudi i Debat, i del Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya.

13.7. 82. Participació en el Comitè Tècnic de Normalització d’AENOR (AEN/CTN 50)

13.8. 83. Participació en l’elaboració i l’actualització de l’Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya que realitza l’Institut d’Estudis Catalans