Adaptační kurzy jako prostředek inkluze

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adaptační kurzy jako prostředek inkluze by Mind Map: Adaptační kurzy jako prostředek inkluze

1. AK- prostředek inkluze

1.1. cíle

1.1.1. poznání druhých (34 %), odstranění bariér (21 %), společné zážitky (17 %)

1.1.2. budování kolektivu (34 %) x seznámení mezi sebou (93 %)

1.1.3. poznání druhých (34 %), odstranění bariér (21 %), společné zážitky (17 %)

1.1.4. integrace studentů s handicapem - pouze organizátor jediného kurzu!

1.2. PROGRAMOVÁ STRUKTURA KURZU: průměrné procentuální zastoupení jednotlivych aktivit napomáhajících inkluzi: - práce/aktivita ve skupině - aktivita nabízí možnost jedincům prosadit se - facilitace prosazení účastníků lektory - společná zkušenost diskomfortu - skupinová kompetice (min. 3 z 5 kritérií)

1.2.1. seznamovací hry 36 %

1.2.2. týmová spolupráce 34 %

1.2.3. komunikace 27 %

1.2.4. pohyb 24 %

1.2.5. zpětná vazba k účastníkům 21 %

1.2.6. řešení problémů 21 %

1.2.7. rozvoj důvěry 17 %

1.2.8. "adrenalin" 12 %

1.2.9. recese 11 %

1.2.10. samostatné projekty účastníků 9 %

1.3. HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ: Důvěra účastníků v ostatní účastníky se zvýšila, když zároveň: - mohou lépe řešit problémové situace - se zároveň zvýšila důvěra v sebe sama - se naučili lépe spolupracovat a komunikovat - se dozvěděli hodně o ostatních - si užil dobrou zábavu Dozvěděl se hodně o ostatních, když zároveň: - si užil dobrou zábavu

2. střípky z šetření

2.1. charakter a cíle kurzu

2.1.1. CHARAKTER: 72 % organizátorů považuje své kurzy za adaptační, seznamovací a zažitkové z toho: 42 % všech organizátoru považuje své kurzy také za osobnostně-rozvojové 14 % všech organizátorů také za vzdělávací 14 % všech organizátorů také za informativně-administrativní 28 % organizátorů považuje své kurzy jen za adaptační nebo seznamovací (nikoliv zážitkové) 10 % dělá kurzy, které nepovažuje za adaptační

2.1.2. CÍLE: - seznámení mezi sebou - informace o škole, chodu školy, školních systémech - sebepoznání - budování kolektivu - seznámení s vyučujícími - poznání druhých - prevence rizikového chování - odstranění bariér  rozvoj sociálních dovedností - společné zážitky - navázání kontaktu - adaptace na nové prostředí - komunikace - participace na programu - integrace studentů s handicapem

2.2. účastníci poznali nové kamarády a užili si zábavu

2.2.1. graf všech položek

2.2.2. struktura programu (průměrné procentuální zastoupení daného typu v programu kurzu)

2.3. Není statisticky významný rozdíl mezi krátkými a dlouhými kurzy

2.4. není statisticky významný rozdíl v hodnocení středoškoláků a vysokoškoláků

2.5. není statisticky významný rozdíl v hodnocení mužů a žen

3. Pojmy

3.1. inkluze

3.1.1. praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena

3.1.2. zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku (to make someone or something part of something) - ideál?

3.1.3. pův. význam z lat. includere- přiložit, uvěznit, omezit - praxe?

3.1.4. být podmnožinou (matem. relace)

3.1.5. inkluze x adaptace: co je víc? :-)

3.2. Adaptační kurz

3.2.1. program, který škola organizuje, či nechává organizovat, pro studenty na začátku jejich studia za účelem seznámení s ostatními spolužáky, vyučujícími i samotnou školou a jejím klimatem

4. Výzkum

4.1. CÍL: Co je to adaptační kurz? / Jaká je jejich základní programová skladba?

4.2. VZOREK: účastníci kurzů (1343) /organizátoři (36 kurzů, 14 pořádajících subjektů)

4.3. NÁSTROJE - DOTAZNÍKY: - škála souhlasu s tvrzením o dojmu účastníka z programu - charakter kurzu, cíle, programová skladba pohledem organizátora