ความรู้เบื้องต้น ของจิตวิทยการแนะแนว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้น ของจิตวิทยการแนะแนว by Mind Map: ความรู้เบื้องต้น ของจิตวิทยการแนะแนว

1. 7. ยุติธรรมให้นอกเหนือความสามารถของตน และส่งต่อไปยังผู้ที่เหมาะสม

2. ความหมาย

2.1. หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างมรความสุข ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถวางแนวชีวิตอนาคตของตนเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต

3. หลักการ เเนะเเนว

3.1. 1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน

3.2. 2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนำตนเองได้

3.3. 3. การแนะแนวที่ดีต้องมีข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ ตรงตามข้อเท็จจริง

3.4. 4. การแนะแนวต้องจัดทำอย่างต่อเนื่อง

3.5. 5. การแนะแนวในโรงเรียนต้องมีการประสานงานร่วมมือกัน กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งในและนอกโรงเรียน

3.6. 6. การแนะแนวต้องทำควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน

3.7. 7. การแนะแนวต้องจัดบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

4. บริการแนะเเนว 5 บริการ

4.1. 1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายยบุคคล (Individual Inventory Service)

4.2. 2. บริการสนเทศ (Information Service)

4.3. 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะเเนว ❤

4.4. 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)

4.5. 5. บริการติดตามผล

5. ปรัชญาของเเนะเเนว

5.1. 1. แนวความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)

5.2. 2. แนวความคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

5.3. 3 แนวความคิดเรื่องความร่วมมือ(Cooperation) ไม่ใช่การบังคับ (Compulsion).

5.4. 4. แนวความคิดเรื่องคุณค่า (Worth) และให้เกียรติ (Dignity) ของบุคคล

5.5. 5. แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ(Cause) และจุดมุ่งหมาย (Purpose)

5.6. 6. แนวความคิดเรื่องพัฒนาการด้านส่วนตัว (Personal Development)

5.7. 7. แนวความคิดเรื่องการแนะแนวเป็นกระบวนการทางการศึกษา ที่มีลำดับขั้นและต่อเนื่อง (Continuous)

6. จรรยาบรรณ ของแนะเเนว

6.1. 1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

6.2. 2. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิทวิทยาการเเนะเเนว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

6.3. 3. เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยเสมอภาค

6.4. 4.มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านอาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.5. 5. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะเเนว

6.6. New Topic

6.7. 6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะเเนว

6.8. 7. ยุติธรรมให้นอกเหนือความสามารถของตน และส่งต่อไปยังผู้ที่เหมาะสม

6.9. 9. เคารพสิทธิและไม่เเสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ