ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา by Mind Map: ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา

1. โรงเรียน

2. ครู

2.1. ทำหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนแล้วจัดประสบการณ์ที่ดีที่เหมาะสม โดยมีความรู้แลประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางแผนให้เกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสม กับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

3. นักเรียน

3.1. ผู้เรียนจะต้องสืบเสาะแสวงหาประสบการณ์และพร้อมที่จะรับประสบการณ์ ด้วยการลงมือกระทำด้วยตนเองมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การเรียนการสอนตรงกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน

4. กระบวน การเรียนการสอน

4.1. การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด การเรียนเป็นเรื่องการกระทำ มากกว่ารู้ การเรียนการสอนจึงให้ผู้เรียน ลงมือกระทำเพื่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ การกระทำทำให้ สามารถแก้ปัญหาได้ ครูต้องจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ อำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนใช้วิธีการ แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์

5. หลักสูตร

5.1. ปรัชญานี้ต้องการให้ผู้เรียนเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตจริง เป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสังคม หลักสูตรจึงครอบคลุมชีวิตประจำวันทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ทุกรูปแบบ หลักสูตรจะเน้นวิชาที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคม ตลอดจนชีวิตประจำวัน เนื้อหา แต่ความสำคัญของการศึกษา พิจารณาในแง่ของวิธีการที่นำมาใช้ คือ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในบทเรียน และนำเอากระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6. New Topic

7. เป็นแบบจำลองสังคม โดยเฉพาะแบบจำลองที่ดีงามของชีวิต และประสบการณ์ในสังคม โดยการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม กับวุฒิภาวะของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เริ่มจากการเรียนรู้พื้นฐาน ของสังคม ลักษณะอื่นๆของสังคม โรงเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศ ที่เป็นประชาธิปไตย โดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆ มีความพร้อมมีความรู้จัก และเข้าใจสังคมอย่างดี พอที่จะออกไป ปรับปรุงและพัฒนาสังคมได้

8. New Topic