Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ankin by Mind Map: Ankin

1. Định nghĩa

1.1. Hiđrocacbon

1.1.1. Mạch hở

1.1.1.1. Chứa 1 lk ba

2. Đồng đẳng

2.1. Axetilen

3. Danh pháp

3.1. Thông thường

3.1.1. tên gốc lk ba-axetilen

3.2. Thay thế

3.2.1. gốc-vị trí lk ba-in

4. Tính chất vật lí

4.1. Không tan trong nước

4.2. Nhẹ hơn nước

5. Tính chất hóa học

5.1. Phản ứng cộng

5.1.1. Cộng Hidro

5.1.1.1. (xt Ni, t°)

5.1.1.1.1. tạo ra ankan

5.1.1.2. (xt Pd/PbCO3)

5.1.1.2.1. tạo ra anken

5.1.2. Cộng Brom

5.1.2.1. làm mất màu dd Brom

5.1.3. Cộng Halogen

5.1.3.1. Theo 2 giai đoạn liên tiếp (xt, t°)

5.1.3.1.1. tuân theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp

5.1.3.2. +HCl (HgCl2, 150-200°C)

5.1.3.2.1. tạo ra dẫn xuất monoclo của anken

5.1.3.3. +H2O(HgSO4, H2SO4)

5.1.3.3.1. ti lệ số mol 1:1

5.1.4. Phản ứng trùng hợp

5.1.4.1. 2 axetillen trùng hợp

5.1.4.1.1. (t°, xt)

5.1.4.2. 3 axetilen trùng hợp

5.1.4.2.1. (600°C, bột C)

5.2. Phản ứng thế ion kim loại

5.2.1. +dd AgNo3/NH3

5.2.1.1. kết tủa vàng nhạt

5.3. Phản ứng oxi hóa

5.3.1. hoàn toàn

5.3.2. không hoàn toàn

5.3.2.1. mất màu dd thuốc tím

6. Điều chế