Cách gọi tên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách gọi tên by Mind Map: Cách gọi tên

1. Oxit

1.1. Oxit axit

1.1.1. (tiền tố) phi kim + (tiền tố) oxit

1.1.1.1. Ex: điphotpho pentaoxit

1.2. Oxit bazơ

1.2.1. kim loại + (hóa trị) + oxit

1.2.1.1. Ex: Đồng (II) oxit

2. Axit

2.1. Theo O

2.1.1. Không có O

2.1.1.1. axit + phi kim + hidric

2.1.1.1.1. Ex: axit clo hidric

2.1.2. Có O

2.1.2.1. Nhiều O

2.1.2.1.1. Axit + phi kim + ic

2.1.2.2. Ít O

2.1.2.2.1. Axit + phi kim + ơ

3. Bazơ

3.1. Tan

3.1.1. Bazơ của K, Na, Ba, Ca

3.2. Không tan

3.2.1. chắc là còn lại

3.3. Tên

3.3.1. Kim loại + hidroxit

3.3.1.1. Ex: Natri hidroxit

4. Muối

4.1. Kim loại + gốc axit

4.2. Ex: CaCO3 : canxi cacbonat

4.3. Phân loại

4.3.1. Muối trung hòa

4.3.2. Muối axit