CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ by Mind Map: CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1. MUỐI

1.1. Tính chất hóa học

1.1.1. Tác dụng với kim loại

1.1.2. Tác dụng với dung dịch axit

1.1.3. Tác dụng với dung dịch bazo

1.1.4. Tác dụng với dung dịch muối khác

1.2. Phản ứng trao đổi

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Điều kiện

2. AXIT

2.1. Tính chất hóa học

2.1.1. Làm đổi màu chất chỉ thị

2.1.2. Tác dụng với kim loại

2.1.3. Tác dụng với bazơ

2.1.4. Tác dụng với oxit bazơ

2.2. Phân loại

2.2.1. Axit mạnh

2.2.2. Axit yếu

2.3. Một số axit quan trọng

2.3.1. Axit clohidric

2.3.1.1. Tính chất

2.3.1.2. Ứng dụng

2.3.2. Axit sunfuric

2.3.2.1. Tính chất vật lý

2.3.2.2. Tính chất hóa học

2.3.2.2.1. Axit sunfuric loãng

2.3.2.2.2. Axit sunfuric đặc

2.3.2.3. Ứng dụng

2.3.2.4. Điều chế

3. BAZƠ

3.1. Tính chất hóa học

3.1.1. Làm thay đổi chất chỉ thị màu

3.1.2. Tác dụng với oxit axit

3.1.3. Tác dụng với axit

3.1.4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy

3.2. Một số bazơ quan trọng

3.2.1. Natri hidroxit

3.2.1.1. Tính chất vật lý

3.2.1.2. Tính chất hóa học

3.2.1.3. Ứng dụng

3.2.1.4. Điều chế

3.2.2. Canxi hidroxit

3.2.2.1. Tính chất hóa học

3.2.2.2. Ứng dụng

3.2.2.3. Điều chế

3.3. Thang pH

4. PHÂN BÓN HÓA HỌC

4.1. Nhu cầu của cây trồng

4.1.1. Thành phần của thực vật

4.1.2. Vai trò của các nguyên tố hóa học

4.2. Phân loại các phân bón thường dùng

4.2.1. Phân bón đơn

4.2.2. Phân bón kép

4.2.3. Phân bón vi lượng

5. OXIT

5.1. Tính chất hóa học

5.1.1. Oxit bazơ

5.1.1.1. Tác dụng với nước

5.1.1.2. Tác dụng với axit

5.1.1.3. Tác dụng với oxit axit

5.1.2. Oxit axit

5.1.2.1. Tác dụng với nước

5.1.2.2. Tác dụng với bazơ

5.1.2.3. Tác dụng với oxit bazơ

5.2. Phân loại

5.2.1. Oxit bazơ

5.2.2. Oxit axit

5.2.3. Oxit lưỡng tính

5.2.4. Oxit trung tính

5.3. Một số oxit quan trọng

5.3.1. Canxi oxit

5.3.1.1. Tính chất vật lý

5.3.1.2. Tính chất hóa học

5.3.1.3. Ứng dụng

5.3.1.4. Điều chế

5.3.2. Lưu huỳnh đioxit

5.3.2.1. Tính chất vật lý

5.3.2.2. Tính chất hóa học

5.3.2.3. Ứng dụng

5.3.2.4. Điều chế

6. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

6.1. Sơ đồ

6.2. Các phản ứng minh họa