Hiện đại hóa công các văn phòng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hiện đại hóa công các văn phòng by Mind Map: Hiện đại hóa công các văn phòng

1. Xây dựng và tổ chức nhân sự

2. Nhận thức về HĐH công tác văn phòng

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng

4. Yếu tố con người

4.1. Đào tạo bồi dưỡng CBCC

5. Điều hành và tổ chức điều tra giám sát

6. Áp dụng tiêu chuẩn VN ISO9001:2008

7. Tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý

8. Công tác văn thư lưu trữ

9. Nghiệp vụ hành chính

9.1. Ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng