Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ by Mind Map: ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В сила от 13.06.2008 г.Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври2009г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Еднократно събиране и създаване на данни

Служебно уведомяване

Автоматизирано предоставяне

Задължения при идентификация

Единно време

Секторни правила

Глава трета. ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Вътрешни електронни административни услуги

Задължение за обмен по електронен път

Единна среда за обмен на документи

Вътрешен оборот на електронни и хартиени документи

Глава четвърта. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Раздел I. Оперативна съвместимост

Раздел II. Регистри за оперативна съвместимост

Раздел III. Информационна сигурност

Раздел IV. Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

Глава пета. КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Общ контрол

Контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност

Сътрудничество и взаимодействие

Публикуване на информация

Глава шеста. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 63.

Чл. 64.

Чл. 65.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

Преходни и Заключителни разпоредби

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2013 Г.)

Глава втора. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Раздел I. Общи изисквания