DOMAIN DALAM TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMAIN DALAM TAKSONOMI PEMBELAJARAN by Mind Map: DOMAIN DALAM TAKSONOMI PEMBELAJARAN

1. KOGNITIF BLOOM

1.1. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS BAWAH (LOTS)

1.1.1. MENGINGATI

1.1.1.1. MENGINGAT KEMBALI FAKTA ATAU PENGETAHUAN YANG TELAH DIPELAJARI

1.1.2. MEMAHAMI

1.1.2.1. MEMBERI HURAIAN ATAU MAKNA SESUATU PERKARA

1.1.3. MENGAPLIKASI

1.1.3.1. MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SITUASI BARU MENGGUNAKAN PENGETAHUAN YANGDIPELAJARI

1.2. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT @ HOTS)

1.2.1. MENGANALISIS

1.2.1.1. MENGUJI KEUPAYAAN PELAJAR MENGENAL PASTI UNSUR-UNSUR DAN STRUKTUR

1.2.2. MENILAI

1.2.2.1. KEMUKAKAN DAN PERTAHANKAN PANDANGAN

1.2.3. MENCIPTA

1.2.3.1. MENCADANGKAN PENYELESAIAN ALTERNAIF

2. AFEKTIF KRATHWOOL et. al

2.1. MENERIMA

2.1.1. MURID RELA MEMBERI PERHATIAN TERHADAP RANGSANGAN TERTENTU

2.2. MEMBERI MAKLUM BALAS

2.2.1. MURID TERLIBAT SECARA AKTIF ATAU BERGERAK BALAS

2.3. MENILAI

2.3.1. MURID MENILAI SESUATU OBJEK FENOMENA DAN TINGKAH LAKU

2.4. MENGORGANISASI

2.4.1. SELESAIKAN KONFLIK DAN MULA MEMBINA SATU SISTEM NILAIYANG TEKAL

2.5. MENGHARGAI NILAI

2.5.1. MEMILIKI SATU SISTEM NILAI YANG MENGAWAL TINGKAH LAKU JANGKA MASA PANJANG

3. PSIKOMOTOR SIMPSON

3.1. PERSEPSI

3.1.1. RANGSANGAN SENSORI MELALUI PEMILIHAN KATA KUNCI KE TERJEMAHAN

3.2. SET

3.2.1. KESEDIAAN UNTUK MENGAMBIL SUATU JENIS TINDAKAN TERTENTU

3.3. RESPONS BERSEPADU

3.3.1. MEMBERI PERHATIAN KEPADA PERINGKAT AWAL PEMBELAJARAN SUATU KEMAHIRAN KOMPLEKS

3.4. MEKANISME

3.4.1. MEMBERI FOKUS KEPADA PERLAKUAN

3.5. RESPONS KETARA KOMPLEKS

3.5.1. MENEKANKAN PERLAKUAN MAHIR TINDAKAN MOTOR YANG MELIBATKAN POLA PERGERAKAN KOMPLEKS

3.6. ADAPTASI

3.6.1. KEMAHIRAN YANG DIBENTUK BOLEH MENGUBAH SUAI PERGERAKAN

3.7. LAKUAN TULEN

3.7.1. CIPTAAN POLA PERGERAKAN BAHARU MENEPATI SITUASI TERTENTU ATAU MASALAH SPESIFIK