บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี เเละการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี เเละการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี เเละการสื่อสารทางการศึกษา

1. เทคโนโลยี

1.1. >>ความหมาย

1.1.1. การนำวิธีการกระบวนการผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้น

1.2. >>ประเภท

1.2.1. การทหาร

1.2.2. การแพทย์

1.2.3. การเกษตร

1.2.4. การศึกษา

1.2.5. การสอน

1.3. >>ประโยชน์

1.3.1. ประสิทธิภาพ(Efficiency)

1.3.2. ประสิทธิผล(Effectiveness)

1.3.3. ประหยัด(Economy)

1.3.4. ปลอดภัย(Safety)

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. >>เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการสารสนเทศ

3. นวัตกรรมทางการศึกษา

3.1. >>ความหมาย

3.1.1. การทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด การกระทำหรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฏีที่เชื่อถือได้เข้ามาใช้ในการศึกษา

3.2. >>ลักษณะ

3.2.1. >>เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงมาจากเดิม >>มีการศึกษาทดลอง โดยอาศัยหลักการทฤษฏี มาใช้อย่างเป็นระบบ >>มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย >>ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

4. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ของนวัตกรรมเทคโนโลยี ทางการศึกษา

4.1. >>การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์

4.1.1. ...เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย

4.2. >>การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน

4.2.1. ...เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการที่หลากหลายและการคิดระดับสูง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และมีการเปลี่ยนมุมมองต่อผู้เรียน

4.3. >>การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา

4.3.1. แนวคิดเดิม

4.3.1.1. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีหน้าที่ท่องจำ ต้องทำตามที่ครูบอกเท่านั้น

4.3.2. แนวคิดใหม่

4.3.2.1. คำนึงถึงการเตรียมมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างรอบด้าน ให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและสามารถศึกษาด้วยตนเองได้

4.4. >>แนวโน้มของนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

4.4.1. กรอบแนวคิด

4.4.1.1. เป็นการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยตัวของผู้เรียนเอง และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.4.2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.4.2.1. เป็นการเรียนรู้ที่เป็นผลสะท้อนมาจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ

4.4.3. แนวโน้มที่ดีที่สุด

4.4.3.1. เน้นทักษะเป็นฐาน ครูมีหน้าที่ออกแบบและจัดเตรียม ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะต่างๆ

4.4.4. ความแตกต่าง

4.4.4.1. ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา ทางการศึกษาที่มีความซับซ้อนและหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ครู จะต้องมีศักยภาพ