มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี     และการสื่อสารทางการศึกษา

1. คอนสตรัคติวิสต์

1.1. >>การเรียนรู้

1.1.1. ผู้เรียนคือผู้ที่สร้างความรู้อย่างตื่นตัวด้วยตนเองโดยพยายามสร้างความเข้าใจ ผู้สอนคือนักออกแบบสื่อเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายกับเนื้อหา สื่อ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวผู้เรียน

1.2. >>ลักษณะสำคัญของการออกแบบสื่อ

1.2.1. ให้ผู้เรียนเห็นมุมมองที่หลากหลายผู้สอนและผู้เรียนตกลงเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน ให้ผู้เรียน ร่วมกัน!! สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยที่ผู้สอนคอยเป็นโค้ชจัดหาข้อมูลแหล่ง เรียนรู้และประเมินตามสภาพจริงมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและสิ่งใหม่เข้าด้วยกันมีกิจกรรม และเครื่องมือต่างๆ มาคอยส่งเสริมการเรียนรู้

1.3. >>เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

1.3.1. ครูเปรียบเสมือนเทคโนโลยีการศึกษาคอยสร้างสิ่งแวดล้อม ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งคอยทำให้เกิดกระบวนการเลือกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และบูรณาการข้อมูล

2. พฤติกรรมนิยม

2.1. >>การเรียนรู้

2.1.1. ผู้เรียน เป็นผู้รอรับความรู้ ตลอดจนสิ่งเร้าต่างๆ ครูเป็นผู้จัดการสิ่งเร้าให้แก่ผู้เรียน การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองมุ่งเน้นเพียงพฤติกรรมที่สังเกตได้ไม่ศึกษากระบวนการภายในของมนุษย์

2.2. >>ลักษณะสำคัญของการออกแบบสื่อ

2.2.1. กำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนโดยจัดการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนที่เป็นลักษณะเชิงเส้น แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ดูการตอบสนองของผู้เรียนที่แสดงพฤติกรรม ออกมาและเสริมแรงในทันทีทันใด

2.3. >>เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

2.3.1. มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนจดจำความรู้ให้ได้ปริมาณมากที่สุด

3. คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร??

4. พุทธิปัญญานิยม

4.1. >>การเรียนรู้

4.1.1. การที่ผู้เรียนสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสารสนเทศเหล่านั้นให้เป็นระเบียบ จนกลายเป็นความจำระยะยาวและสามารถที่จะเรียกกลับมาใช้ได้ตามต้องการ

4.2. >>ลักษณะสำคัญของการออกแบบสื่อ

4.2.1. มุ่งเน้นการถามมีการเน้นคำหรือข้อความมีการใช้เทคนิค Mnemonic และมีการสร้างภาพ(ความคิดรวบยอด)

4.3. >>เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

4.3.1. แนวคิดการออกแบบมุ่งเน้นการสนับสนุนกระบวนการของ การใช้หน่วยความจำ Mental Model เพื่อช่วยในการแปล สารสนเทศใหม่ลงไปในรูปแบบที่มีความหมาย สำหรับ ผู้เรียนในการบันทึกความรู้และเก็บไว้ใช้