บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทที่ 1  บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. 1. เทคโนโลยี (Technology)

1.1. ความหมายและประโยชน์

1.1.1. หมายถึง การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.1.2. 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. ประสิทธิผล (Effectiveness) 3. ประหยัด (Economy) 4. ปลอดภัย (Safety)

2. 7.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บ ข้อมูลการประมวลผล การพิมพ์ การสร้าง รายงานการสื่อสารข้อมูลเป็นต้น

3. 8.นวัตกรรมการศึกษา

3.1. คือ การทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด การกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย หลักการทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัย จนเชื่อถือได

4. 9.ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา

4.1. 1.จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้ของเก่าที่ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 2. มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการทฤษฏี มาใช้อย่างเป็นระบบ 3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

5. 5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

5.1. หมายถึงเป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับ บุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง ประยุกต์ใช้ประเมินผลและจัดการแก้ปัญหา

6. 6. เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)

6.1. หมายถึง ทฤษฏีและการปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมิน ของกระบวนการและแหล่งเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้

7. 3. เทคโนโลยีทางการแพทย์

8. 2. เทคโนโลยีทางทหาร

9. 4. เทคโนโลยีการเกษตร