การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน by Mind Map: การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน

1. หลักการ แนวคิดการออกแบบและพัฒนาสื่อ

1.1. แนวคิดการออแบบของ Gagne

1.2. ADDIE Model กับการออกแบบและพัฒนาสื่อ

1.3. แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนะ

2. กราฟฟิค:ความหมายและความสำคัญ

2.1. ความหมายของกราฟฟิค

2.2. ความสำคัญของกราฟฟิค

2.2.1. ประโยชน์ของกราฟฟิค

2.2.2. คุณค่าของงานกราฟฟิค

2.3. ประเภทและรูปแบบของกราฟฟิค

2.3.1. แผนภูมิ(Charts)

2.3.2. แผนสถิติ (Graphs)

2.3.3. แผนภาพ(Diagram)

2.3.4. ภาพโฆษณา(Poster)

3. หลักการการออกแบบกราฟิก

3.1. หลักการทางวิทยาศาสตร์

3.1.1. รูปแบบ/ขนาดตัวอักษร

3.1.2. ระยะห่างและพื้นที่ว่าง

3.1.3. การกำหนดโครงสร้างสี

3.1.4. การจัดวางตำแหน่ง

3.2. องค์ประกอบในการออกแบบ

3.2.1. ความง่าย(Simplicity)

3.2.2. ความเป็นเอกภาพ(Unity)

3.2.3. การเน้น (Emphasis)

3.2.4. ความสมดุล (Balance)

3.2.5. รูปร่าง (Shapes)

3.2.6. ช่องว่าง (Space)

3.2.7. เส้น (Lines)

3.2.8. พื้นผิว (Texture)

3.2.9. สี (Color)

3.2.10. สัดส่วน (Proportion)

3.2.11. การรวบรวมจัดวาง (Organize)

3.2.12. การอ่านได้ง่าย (Legibility)

4. กราฟิกกับสื่อสิ่งพิมพ์

4.1. ความหมายและความสำคัญ

4.2. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

4.3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

5. การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

5.1. ความหมายและประเภทของสื่อมัลติมีเดีย

5.2. หลักการใช้สื่อมัลติมีเดีย