Marketing online

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing online by Mind Map: Marketing online

1. Xh marketing

1.1. tập trung vào trải nghiệm của khách hàng

1.2. Tập trung vào marketing online và nghiên cứu thị trường

1.3. Đầu tư vào nội dung video content

1.4. Tập trung vào IOT

1.5. Tập trung vào Chatbox và AL

1.6. Social media marketing

2. Kế hoạch marketing

2.1. Nghiên cứu thị trường

2.2. Sản phẩm

2.3. Cạnh tranh

2.4. Sứ mệnh

2.5. Chiến lược marketing online

2.6. Gía cả, định vị và xây dựng thương hiệu

2.7. Ngân sách

2.8. Mục tiêu tiếp thị

2.9. Giám sát kết quả

3. Hình thức marketing

3.1. Social media marketing

3.2. Buzz marketing

3.3. Email marketing

3.4. Search engine optimization SEO

3.5. Internet of things IOT

3.6. Chatbox and AL

3.7. Video content