Phân tích, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp by Mind Map: Phân tích, xây dựng kế hoạch  kinh doanh cho doanh  nghiệp

1. Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

1.1. Nguồn lực

1.2. Lợi thế tự nhiên

1.3. Khả năng tổ chức quản lí

2. Thị trường của doanh nghiệp

2.1. Khách hàng hiện tại

2.2. Khách hàng tiềm năng

3. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

3.1. Thu nhập bằng tền của dân cư

3.2. Nhu cầu tiêu dùng của hàng hóa

3.3. Giá cả hàng hóa trên thị trường