Luật Lao Động 2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Luật Lao Động 2012 by Mind Map: Luật Lao Động 2012

1. Hợp đồng lao động

1.1. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP

1.1.1. Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH

1.2. Nghị định 05/2015/NĐ-CP

1.2.1. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

2. Tiền lương

2.1. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP

2.1.1. Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH

2.2. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP

2.2.1. Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH

2.3. Nghị định 51/2013/NĐ-CP

2.3.1. Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH

2.4. Nghị định số 182/2013/NĐ-CP

2.4.1. Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH

3. Giải quyết tranh chấp lao động, Công đoàn

3.1. Nghị định số 41/2013/NĐ-CP

3.2. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP

3.2.1. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH

4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động

4.1. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

4.1.1. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH

5. Quy chế dân chủ, Công đoàn

5.1. Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

5.2. Nghị định 43/2013/NĐ-CP

6. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

6.1. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP

7. Một số văn bản khác

7.1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP

7.2. Nghị định 73/2014/NĐ-CP

7.3. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH

7.4. Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH

7.5. Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH

7.6. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH

7.7. Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH

7.8. Nghị định 03/2014/NĐ-CP

7.8.1. Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

7.9. Nghị định 130/2013/NĐ-CP

7.9.1. Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH

7.10. Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH