Καινοτόμες εργασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Καινοτόμες εργασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία by Mind Map: Καινοτόμες εργασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Χρήση νέων διδακτικών μέσων

1.1. Μοχλός εξέλιξης και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης

2. Εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων

2.1. Ενσωμάτωση στη διδασκλία των υπαρχόντων μαθημάτων

2.2. Εφαρμογή εκτός ωρολόγιου προγράμματος

3. Αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων

3.1. Καλλιέργεια αξιών στην κοινωνική ζωή των ατόμων

3.2. Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών

3.3. Ανάδειξη του ρόλου του ενεργού πολίτη

3.4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης

3.5. Επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής

4. Πρωτοποριακή αντίληψη της πραγματικότητας

4.1. Σύνδεση εκπαίδευσης οικονομίας και κοινωνίας

5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

5.1. Διεπιστημονικά προγράμματα

5.2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5.3. Αγωγή Υγείας

5.4. Πολιτιστικά Θέματα

5.5. Αγωγή σταδιοδρομίας

5.6. Ευρωπαϊκά Προγράμματα