บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. เทคโนโลยี(Technology)

1.1. หมายถึง การน าแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น

1.2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

1.2.1. 1. มีประสิทธิภาพ

1.2.2. 2. เกิดประสิทธิผล

1.2.3. 3. ประหยัด

1.2.4. 4. ปลอดภัยมากขึ้น

1.3. ตัวอย่างเทคโนโลยีด้านต่างๆ

1.3.1. 1.เทคโนโลยีทางการทหาร (Military Technology)

1.3.1.1. รถถัง,หุ่นยนต์กู้ระเบิด,ปืนยังระเบิด ฯลฯ

1.3.2. 2.เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)

1.3.2.1. กล้องส่องผ่าตัด ฯลฯ

1.3.3. 3.เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology)

1.3.3.1. รถเก็บเกี่ยวผลผลิต รถหยอดเมล็ดพืช ฯลฯ

2. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

2.1. หมายถึง กระบวนการที่มีการ บูรณาการเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กร เพื่อใช้กับการเรียนรู้ของมนุษย์

3. เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)

3.1. หมายถึงทฤษฏีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ การจัดการ และการประเมินของกระบวนการและแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1. หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรวบรวมการจัด เก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้าง รายงาน การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

5. นวัตกรรมการศึกษา

5.1. คือ การทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด การกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย หลักการทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัย จนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

5.2. ลักษณะเด่นของนวัตกรรมการศึกษา

5.2.1. เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจใช้ของเก่า ที่ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

5.2.2. มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักกาทฤษฏีมาใช้อย่างเป็นระบบ

5.2.3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย

5.2.4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

6. บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา

6.1. บทบาทของครูและผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

7. แนวโน้มของนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา ในศตวรรษที่21

7.1. นวัตกรรมที่มีความซับซ้อน (Complexity) และหลากหลาย (Diverse) จะสามารถตอบสนองต่อ การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ