บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน by Mind Map: บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน        เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน

1. บทที่ 1

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1.1. คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ

1.1.2. ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

1.1.3. จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจ ก็ทราบปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาล 5 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

1.1.4. นักเรียนที่จบหลักสูตรจากการศึกษามีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น

1.1.5. ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

1.1.6. การที่เด็กนั้นอ่านการ์ตูนและก็อ่านซํ้าไปซํ้ามานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะเรียนรู้ในด้านของทักษะด้านภาษา ด้วยความที่เขาอยากจะเข้าใจเนื้อเรื่อง ทำให้เขาพยายามเรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้งของคำและประโยคซึ่งอยู่ในการ์ตูน

1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1. 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)

1.2.2. 2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)ในเกณฑ์ 80/80

1.3. สมมติฐานการวิจัย

1.3.1. สื่อบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

1.4. ขอบเขตการวิจัย

1.4.1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น28 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย

1.4.2. 1. ความหมายของเศษส่วน 2. การอ่านเศษส่วน 3. การเขียนเศษส่วน

1.4.3. ใช้เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมง

1.5. ประโยชน์ของการวิจัย

1.5.1. ได้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.5.2. ได้ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเกณฑ์ 80/80

1.5.3. ได้ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเกณฑ์ 80/80

2. บทที่ 2

2.1. 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

2.2. 2. เอกสารเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.3. 3. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.4. 4. วิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. บทที่ 3

3.1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.1.2. แบบประเมินคุณภาพ

3.2. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

3.2.1. การสร้างและหาคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป

3.2.2. การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป

3.3. วิธีการดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.4.1. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.2. สถิติที่ใช้

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.5.1. พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.5.2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

4. บทที่ 4

4.1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.2. ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.2.1. ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลแบบประเมินบทเรียนสำเร็จรูปของผู้เชี่ยวชาญ

4.2.2. ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อสอบเชิงความตรงกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

4.2.3. ตอนที่ 3 หาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง

4.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.3.1. วิเคราะห์ผลแบบประเมินบทเรียนสำเร็จรูปของผู้เชี่ยวชาญ

4.3.1.1. อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 และมีผลการประเมิน ในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.36

4.3.2. วิเคราะห์ข้อสอบเชิงความตรงกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

4.3.2.1. IOC = 1.00 ซึ่งมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้

4.3.3. หาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

4.3.3.1. มีประสิทธิภาพ 82.67/90.89 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80

5. บทที่ 5

5.1. สรุปผลการวิจัย

5.1.1. คะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน E1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.67 และผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 สรุปได้ว่าบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐาน

5.2. อภิปรายผล

5.2.1. บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงาน สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.67/90.89

5.3. ข้อเสนอแนะ

5.3.1. 1. ควรศึกษาการใช้ภาษาสื่อสาร ภายในเนื้อเรื่องการ์ตูน ให้น่าสนในมากขึ้น

5.3.2. 2. ควรมีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

5.3.3. 3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน โดยนําการ์ตูนที่เด็กดูจาก สื่อปัจจุบันมาประยุกต์เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้น่าสนใจและมีความทันสมัยมากยื่งขึ้น

5.3.4. 4. ครูผู้สอนควรจัดทํานวัตกรรมใหม่ๆ จากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใช้นักเรียน ในระดบชั้นอื่น หรือเปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้