Đảo chiều động cơ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đảo chiều động cơ by Mind Map: Đảo chiều động cơ

1. DC

1.1. Bằng điện

1.1.1. Cuộn dây

1.1.2. Relay

1.1.3. Kích từ

1.2. Bằng cơ

1.2.1. Cơ cấu culit

1.2.2. Cơ cấu cam

1.2.3. Hệ thống bánh răng

2. Step

2.1. Bằng điện

2.1.1. cuộn dây

2.1.2. relay

2.1.3. kích từ

2.1.4. Dùng mạch PWM

2.2. bằng cơ

2.2.1. Cơ cấu culit

2.2.2. Cơ cấu cam

2.2.3. Hệ thống bánh răng

3. AC Servo

3.1. Bằng điện

3.1.1. Bộ điều khiển PLC

3.1.2. Biến tần

3.2. Bằng cơ

3.2.1. Cơ cấu culit

3.2.2. Cơ cấu cam

3.2.3. Hệ thống bánh răng

4. DC Servo

4.1. Bằng điện

4.1.1. Bộ điều khiển PLC

4.1.2. Biến tần

4.2. bằng cơ

4.2.1. Hệ thống bánh răng

4.2.2. Cơ cấu cam

4.2.3. Cơ cấu culit

5. AC

5.1. Bằng Điện

5.1.1. Tụ

5.1.2. Relay

5.1.2.1. Động cơ 1 phase

5.1.3. Biến tần

5.1.3.1. Động cơ 3 phase

5.2. Bằng cơ

5.2.1. Cơ cấu culit

5.2.2. Cơ cấu cam

5.2.3. Bộ ly hợp

5.2.4. Hệ thống bánh răng