Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Condominiu by Mind Map: Condominiu

1. Ce este

1.1. O clădire

1.2. O parte din clăride cu intrare separată care nu afectează alte părți din clădire în caz de demolare

1.3. Câteva construcții amplasate compact unite de un teren și infrastructură comună

2. Proprietate comună

2.1. Ce este

2.1.1. Spațiul și obiectele destinate folosirii în comun

2.1.2. Spațiul din jurul condominiului în hotarele stabilite conform planului de conostrucție

2.2. Ce acțiuni suportă

2.2.1. Obiectele proprietăţii comune pot fi transmise pentru folosinţă contra plată altor persoane fizice sau juridice

3. Asociația

3.1. Înființarea

3.1.1. Cel puţin doi proprietari

3.1.2. Fondatorii poti fi proprietari, precum şi agenţiile teritoriale de privatizare sau autorităţile administraţiei publice locale.

3.1.3. Se înfiinţează pe o durată nelimitată

3.1.4. Răspunde pentru obligaţiile sale cu bunurile ce îi aparţin şi nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, precum membrii nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei

3.1.5. Dobîndeşte drepturile persoanei juridice din momentul înregistrării de stat la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”

3.2. Posibilități

3.2.1. Administrarea

3.2.1.1. De sine stătător

3.2.1.2. Contract

3.2.2. Gestionarea, deservirea, exploatarea şi repararea bunurilor imobiliare din condominiu

3.2.2.1. De sine stătător

3.2.2.2. Contract

3.2.3. Darea în arendă, cu chirie sau vinderea bunurilor imobiliare ce fac parte din condominiu şi se află în proprietatea asociaţiei

3.2.4. Să execute lucrări şi să presteze servicii membrilor asociaţiei

3.2.5. Credite bancare

3.2.6. Să aibă în proprietate încăperi în condominiu

3.2.7. Să vîndă, să schimbe, să dea în arendă utilajul, inventarul şi alte valori materiale, precum şi să le treacă la pierderi de la balanţa asociaţiei

3.2.8. Să obțină terenuri pentru construcţii şi exploatarea lor ulterioară

3.2.9. Să sesizeze instanţa de judecată în vederea stingerii plăţilor obligatorii

3.2.10. Dacă efectuează de sine stătător deservirea sistemelor să ceară de la prestatorii de servicii compensarea cheltuielilor

3.3. Personal

3.3.1. Membri

3.3.1.1. Devin automat:

3.3.1.1.1. Toți proprietarii de încăperi

3.3.1.1.2. Persoanele juridice, întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le aparţine dreptul de regie sau de administrare operativă a locuinţelor

3.3.1.2. Drept de vot la adunarea generală

3.3.1.3. Plăți obligatorii

3.3.1.3.1. Serviciilor publice de gospodărie comunală în baza contractelor încheiate între operatorii serviciilor respective şi gestionarul fondului locativ

3.3.1.3.2. Întreținerea și reparația proprietății comune

3.3.1.4. Cota-parte = m² din încăperile deținute

3.3.1.4.1. Adunarea generală a proprietarilor poate stabili altă formulă de calcul a cotei-părți

3.3.1.5. Dacă sunt maxim 4 proprietari (și maxim 4 locuințe), administrarea se face de către proprietari nemijlocit

3.3.1.6. Caz special cînd proprietatea de stat este mai mult de 30% din suprafaţa tuturor locuinţelor (detalii în lege)

3.3.2. Consiliul de administraţie

3.3.2.1. Subordonat adunării generale

3.3.2.2. Se alege la adunarea generală pe maxim 3 ani

3.3.2.3. Atribuții

3.3.2.3.1. Asigură executarea deciziilor adunării generale

3.3.2.3.2. Decizii ce țin de activitatea asociaţiei, cu excepția chestiunilor ce țin de adunarea generală

3.3.2.3.3. Întocmeşte devizele anuale de venituri şi cheltuieli, dări de seamă şi le prezintă spre aprobare adunării generale

3.3.2.3.4. Lista membrilor, secretariat, contabilitate, dări de seamă

3.3.2.3.5. Convoacă şi organizează ţinerea adunării generale

3.3.2.3.6. Dispune de mijloacele din contul bancar, conform planului financiar aprobat de adunarea generală

3.3.2.3.7. Contracte

3.3.3. Președintele

3.3.3.1. Se alege de către membrii consiliului pe maxim 3 ani

3.3.3.2. Atribuții

3.3.3.2.1. Asigură executarea deciziilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie

3.3.3.2.2. Convoacă ședinţa consiliului de administraţie

3.3.3.2.3. Angajează şi concediază personalul asociaţiei

3.3.3.2.4. Dă indicaţii şi dispoziţii, executorii pentru personal

3.3.3.2.5. Elaborează şi prezintă spre aprobare adunării generale regulamentul de ordine interioară şi regulamentul cu privire la salarizarea personalului

3.3.3.2.6. Încheie contracte de administrare a condominiului

3.3.3.2.7. Reprezintă asociaţia la încheierea contractelor, în raporturile cu terţii, inclusiv în acţiunile judecătoreşti

3.3.4. Comisia de cenzori

3.3.4.1. Se alege de către adunarea generală pe maxim 2 ani

3.3.4.2. Nu pot fi incluşi membrii consiliului de administraţie

3.3.4.3. Atribuții

3.3.4.3.1. Efectuează revizii ale activităţii financiar-economice cel puţin o dată pe an

3.4. Adunarea generală

3.4.1. Organul superior de conducere

3.4.2. Numărul de voturi = numărul de locuinţe

3.4.3. Este condusă de preşedintele adunării, care se alege cu majoritatea voturilor celor prezenţi

3.4.4. Decizii majore cu 2/3 din voturi

3.4.4.1. Aprobarea statutului, a modificărilor şi completărilor în statut

3.4.4.2. Transmiterea drepturi asupra bunurilor asociaţiei către coproprietari sau terţi

3.4.4.3. Alegerea modului de administrare sau modificarea acestuia se face la adunarea generală

3.4.4.4. Cum va fi folosit bugetul

3.4.4.5. Construcții și reparații

3.4.4.6. Împrumuturi, inclusiv credite bancare

3.4.4.7. Solicitarea serviciilor unei firme de audit

3.4.4.8. Alegerea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori

3.4.4.9. Reorganizarea sau lichidarea asociaţiei

3.4.5. Examinarea petiţiilor

3.4.6. Cenzorul

3.4.6.1. Prezintă avize asupra devizului anual de venituri şi cheltuieli, dării de seamă anuale şi mărimilor plăţilor obligatorii stabilite pentru membrii asociaţiei

3.4.6.2. Dare de seamă despre activitatea sa

3.4.7. Deciziile adunării generale se reflectă în procese-verbale, care se semnează de către preşedintele şi secretarul adunării

3.5. Buget

3.5.1. Surse

3.5.1.1. Taxele de înscriere şi alte plăţi obligatorii ale membrilor

3.5.1.2. Activitatea financiar-economică

3.5.1.2.1. Banere

3.5.1.2.2. Arendă

3.5.2. Cheltuieli

3.5.2.1. Acordarea de înlesniri la plata locuinţei de stat şi serviciilor comunale pentru unele categorii de cetăţeni

3.6. Proprietate

3.6.1. Proprietatea asociaţiei este constituită din proprietatea mobiliară şi imobiliară comună din condominiu, dobîndită ca urmare a activităţii acesteia

3.7. Lichidarea

3.7.1. Bunurile rămase se repartizează între membri în modul stabilit de statut

4. Teritoriul

4.1. Se transmite gratuit de către autoritatea administrației publice locale

4.2. Asociația este în drept de cumpărare sau închirieze terenuri suplimentare adiacente care după legalizare vor avea un singur hotar

4.3. Hotarele se stabilesc de autoritatea administrației publice locale

5. Locuințe

5.1. Se pot duce lucrări de contrucții fără a pune în pericol integritatea construcției

5.2. Nu poate schimba aspectul proprietății comune fără consimțământul asociației

5.3. În cazul înstrăinării, noul proprietar preia toate drepturile și obligațiile fostului proprietar

5.4. Cînd este necesară repararea elementelor comune, proprietarul este obligat să permită accesul cu preaviz de 5 zile sau fără preaviz în caz de urgență