ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง by Mind Map: ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

1. หนังสือ การเรียนรู้สารเคมีสมอง

1.1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศันสนีย์ ฉัตรคุปต์

1.2. การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

1.3. สิ่งสำคัญที่ 1 การดูแลป้องกันการติดยาเสพติดของเด็ก

1.4. สิ่งสำคัญที่ 2 คือภาวะทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การที่เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข

1.5. สิ่งสำคัญที่ 3 คือกระบวนการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินผล

1.6. สิ่งสำคัญที่ 4 คือครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญ

1.7. สำคัญที่ 5 คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจระบบการศึกษา

2. โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2.1. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

2.3. ๑. ความพอประมาณ

2.4. ๒. ความมีเหตุผล

2.5. ๓. ภูมิคุ้มกัน

2.6. ๑. เงื่อนไขความรู้

2.6.1. ๒. เงื่อนไขคุณธรรม

3. การศึกษาประเทศเกาหลีใต้

3.1. เกาหลี เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2. การส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานสำหรับการสร้างประเทศสู่ความเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว

3.3. หลักสูตรใหม่สําหรับความคิดสร้างสรรค์ : เกาหลีใต้

3.4. เน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์

4. สารัตถะของการศึกษา

4.1. ภารกิจของการศึกษา

4.1.1. หน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยา

4.1.2. หน้าที่ในการชี้แนะให้รู้จักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง

4.2. หน้าที่ของการศึกษา

4.2.1. ฝึกฝนพัฒนาคน

4.2.2. ฝึกสอนให้คนรู้จักแก้ปัญหาชีวิต

4.2.3. พัฒนาคนให้รู้จักแสวงหาและเสพความสุข

4.2.4. พัฒนาคนให้พร้อมและมีความสามารถ

4.3. การศึกษาในฐานะการพัฒนามนุษย์หรือเครื่องมือพัฒนาชีวิต