ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง by Mind Map: ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

1. การศึกษาประเทศเกาหลีใต้

1.1. เกาหลี เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.2. การส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานสำหรับการสร้างประเทศสู่ความเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว

1.3. หลักสูตรใหม่สําหรับความคิดสร้างสรรค์ : เกาหลีใต้

1.4. เน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์

2. สารัตถะของการศึกษา

2.1. ภารกิจของการศึกษา

2.1.1. หน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยา

2.1.2. หน้าที่ในการชี้แนะให้รู้จักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง

2.2. หน้าที่ของการศึกษา

2.2.1. ฝึกฝนพัฒนาคน

2.2.2. ฝึกสอนให้คนรู้จักแก้ปัญหาชีวิต

2.2.3. พัฒนาคนให้รู้จักแสวงหาและเสพความสุข

2.2.4. พัฒนาคนให้พร้อมและมีความสามารถ

2.3. การศึกษาในฐานะการพัฒนามนุษย์หรือเครื่องมือพัฒนาชีวิต

3. หนังสือ การเรียนรู้สารเคมีสมอง

3.1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศันสนีย์ ฉัตรคุปต์

3.2. การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

3.3. สิ่งสำคัญที่ 1 การดูแลป้องกันการติดยาเสพติดของเด็ก

3.4. สิ่งสำคัญที่ 2 คือภาวะทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การที่เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข

3.5. สิ่งสำคัญที่ 3 คือกระบวนการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินผล

3.6. สิ่งสำคัญที่ 4 คือครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญ

3.7. สำคัญที่ 5 คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจระบบการศึกษา

4. โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

4.1. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

4.3. ๑. ความพอประมาณ

4.4. ๒. ความมีเหตุผล

4.5. ๓. ภูมิคุ้มกัน

4.6. ๑. เงื่อนไขความรู้

4.6.1. ๒. เงื่อนไขคุณธรรม