CHƯƠNG 20 Tổng cung và tổng cầu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 20 Tổng cung và tổng cầu by Mind Map: CHƯƠNG 20   Tổng cung và tổng cầu

1. Đường tổng cầu

1.1. Đường tổng cầu dốc xuống do

1.1.1. Hiệu ứng của cải

1.1.2. Hiệu ứng lãi suất

1.1.3. Hiệu ứng tỉ giá hối đoái

1.2. Đường tổng cầu dịch chuyển do

1.2.1. Thay đổi của tiêu dùng

1.2.2. Thay đổi của đầu tư

1.2.3. Thay đổi chi tiêu mua sắm của chính phủ

1.2.4. Thay đổi của xuất khẩu ròng

2. 3 dữ kiện quan trọng về biến động kinh tế

2.1. Biến động kinh tế là bất thường và không dự báo trước

2.2. Đa số các đại lượng kinh tế cùng biến động

2.3. Khi sản lượng giảm thì thất nghiệp tăng

3. Đường tổng cung

3.1. Đường tổng cung dốc đứng trong dài hạn

3.1.1. Phụ thuốc vào cung vốn lao động

3.1.2. Vốn tài nguyên thiên nhiên

3.1.3. Công nghệ sẵn có

3.2. Đường tổng cung dài hạn dịch chuyển do

3.2.1. Thay đổi của lao động

3.2.2. Thay đổi của vốn

3.2.3. Thay đổi của tài nguyên

3.2.4. Thay đổi trình độ công nghệ

3.3. Đường tổng cung dốc đứng hướng lên trong ngắn hạn

3.3.1. Lý thuyết tiền lương kết dình

3.3.2. Lý thuyết giá cả kết dính

3.3.3. Lý thuyết về sự ngộ nhận

4. Giải thích biến động giả định của nền kinh tế

4.1. Giả định của nền kinh tế học cổ điển

4.1.1. Phân đôi cổ điển

4.1.2. Trung lập của tiền

4.2. Thực tiễn của biến động ngắn hạn

4.2.1. Lý thuyết cổ điển mô tả thế giới trong dài hạn

4.3. Mô hình tổng cầu tổng cung

4.3.1. Dg tổng cầu

4.3.1.1. Lượng hàng hoá người tiêu dùng muốn mua ở mỗi mức giá

4.3.2. Đg tổng cung

4.3.2.1. Lượng hàng hoá nhà sản xuất quyết định bán ở mỗi mức giá

5. Hai nguyên nhân gấy biến động kinh tế

5.1. Sự dịch chuyển tổng cầu sang trái

5.1.1. Sản lượng và giá cả giảm trong ngắn hạn

5.1.2. Đưa về mức giá cân bằng mới thấp hơn cũ

5.2. Sự dịch chuyển tổng cung sang trái

5.2.1. Sản lượng giảm, giá tăng

5.2.2. Đưa về mức cân bằng