computer Graphics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
computer Graphics by Mind Map: computer Graphics

1. โมเดลสี

1.1. โมเดลเเบบ HSB

1.1.1. Hue

1.1.1.1. เป็นสีของวัตถุที่สะท้อนมายังตาของเรา

1.1.1.2. มองเห็นเปนสีวัตถุ

1.1.1.3. ถูกวัดโดยตำเเหน่งการเเสดงสีบน standard color wheel

1.1.1.4. แทนด้วยองศา 0-360 องศา

1.1.1.5. สีจะเเตกต่างกันตามความยาวของคลื่นที่มากระทบวัตถุเเล้วสะท้อนเข้าตาเรา

1.1.2. Saturation

1.1.2.1. สัดส่วนของสีเทาทีมีอยู่ในสีนั้น

1.1.2.2. บอกถึงความเข้มข้นเเละความจางของสี

1.1.2.3. จะเพิ่มจากจุดกึ่งกลางจนถึงขอบ

1.1.2.4. ขอบจะมีสีที่ชัดเจนเเละอิ่มตัวที่สุด

1.1.3. Brightness

1.1.3.1. 0%-100% เปอร์เซ็นมากจะทำให้สีนั้นสว่างมาก

1.2. โมเดลเเบบ RGB

1.2.1. เกิดจากการรวมตัวกันของสเปกตัมของสีเเดง,สีเขียว เเละสีน้ำเงิน

1.2.2. จุดที่เเสงทั้งสามรวมกันจะเป็นสีขาว

1.2.3. ใช้สำหรับการส่องเเสงทั้งบนจอภาพเเละจอคอมพิวเตอร์

1.3. โมเดลเเบบ CMYK

1.3.1. มีเเหล่งกำเนิดสีอยู่ที่การซึมซับของหมึกพิมพ์บนกระดาษ

1.3.2. สีพื้นฐานคือ สีฟ้า,สีบานเย็น เเละสีเหลือง

1.3.3. มีการเพิ่มสีดำลงไป

1.4. โมเดลเเบบ LAB

1.4.1. L ค่าความสว่าง

1.4.2. A ส่วนประกอบที่เเสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยังสีเเดง

1.4.3. B ส่วนประกอบที่เเสดงถึงการไล่สีจากสีน้ำเงินไปยังสีเหลือง

2. รุปเเบบ

2.1. การประมวลผลแบบ Raster

2.1.1. เป็นการประมวลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล

2.1.2. แต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง

2.1.3. ใช้เทคนิคในการปรับแต่งสี

2.1.4. ใช้เอฟเฟคต์พิเศษให้กับภาพ

2.1.5. ภาพที่ได้จะมีไฟล์ขนาดใหญ่

2.1.6. การประมวลผลแบบ Raster

2.1.6.1. TIF

2.1.6.2. GIF

2.1.6.3. JPG

2.1.6.4. BMP

2.1.6.5. PCX

2.1.7. โปรแกรมที่ใช้ทำงานกับภาพ Raster

2.1.7.1. Photoshop

2.1.7.2. PhotoPaint

2.1.7.3. Paintbrush

2.2. การประมวลผลแบบ Vector

2.2.1. เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์

2.2.2. มีสีและตำแหน่งของสีที่แน่นอน

2.2.3. ไม่สามารถใช้เอฟเฟคต์ในการปรับแต่งภาพได้

2.2.4. การเคลื่อนย้ายที่หรือย่อขยายขนาดของภาพ

2.2.4.1. ภาพจะไม่เสียรูปทรงในเชิงเรขาคณิต

2.2.4.2. ความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง

2.2.4.3. ทำให้ภาพยังคงคมชัดเหมือนเดิม

3. คอมพิวเตอร์กราฟิก

3.1. กราฟิก เป็นคeที่เกิดขึ้นจากรากศัพท์ภาษากรีก

3.2. “Graphikos” หมายถึง การเขียนภาพ ด้วยสีและลักษณะขาวดe

3.3. “Graphien” หมายถึง การเขียนตัวหนังสือและการสื่อความหมาย โดยการใช้เส้น

3.4. การสื่อความคิดโดยการใช้ภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ

3.5. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสื่อความคิดโดยการใช้คอมพิวเตอร์สร้างและจัดการกับภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ

3.6. ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ กราฟิก แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ

3.7. สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องต้องตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

4. ภาพ cg

4.1. พิกเซล

4.1.1. องค์ประกอบที่รวมกันเกิดเป็นภาพ

4.1.2. องค์ประกอบรวมกันเป็นภาพความละเอียดของภาพ

4.1.3. ใช้หน่วยวัดเป็นพิกเซลต่อนิ้ว

4.2. ความละเอียดของจอภาพ

4.2.1. เป็นหน่วยที่ใช้วัดจำนวนพิกเซลสูงสุด

4.2.2. เกิดขึ้นโดยวีดีโอการ์ดหรือการ์ดจอ

4.2.3. ควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์บน Windows

4.2.4. สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดของจอภาพได้