Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Proces badania naukowego by Mind Map: Proces badania naukowego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Proces badania naukowego

Elementy procesu badawczego

temat badań

cel badań

przedmiot badań

sformułowanie problemów badawczych

sformułowanie hipotez

ustalenie zmiennych

dobór wskaźników do zmiennych

opracowanie strategii i procedury badawczej

przeprowadzenie badań

opracowanie wyników

Funkcje badań naukowych

deskryptywna

eksploracyjna

predyktywna

Technika badań

wywiad

obserwacja

ankietowanie

pomiar/testowanie

badanie dokumentów/wytworów

Narzędzie badawcze

arkusz obserwacyjny

kwestionariusz wywiadu

kwestionariusz wywiadu

dyktafin

kamera

Typologia badań pedagogicznych

z punktu widzenia celu badań

z punktu widzenia ich przebiegu

ze względu na przebieg poznania

ze względu na procedurę badawczą