คาร์โบไฮเดรต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คาร์โบไฮเดรต by Mind Map: คาร์โบไฮเดรต

1. 1. เนื้อหา

1.1. อาหารและสารอาหาร

1.2. คาร์โบไฮเดรต

2. 2. ความรู้

2.1. อธิบายความหมายของคำว่าอาหารและสารอาหาร

2.2. จำแนกประเภทของสารอาหารได้

2.3. บอกความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย

3. 3. ทักษะกระบวนการ

3.1. ระบุสารอาหารหลักที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทาน

3.2. จำแนกประเภทของคาร์โบไฮเดรตตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

4. 4. คุณลักษณะ

4.1. มีวินัย

4.2. ใฝ่เรียนรู้

4.3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4.4. มีจิตสาธารณะ

5. 5. วิธีการ

5.1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

6. 6. การประเมิน

6.1. การตอบคำถามในชั้นเรียน

6.2. การทำใบงาน

6.3. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน