สรุปบทที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปบทที่ 1 by Mind Map: สรุปบทที่ 1

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์( Application Software ) คือโปรแกรมที่เขียนขึ้นดัวยภาษาระดับสูงเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบควบคุมสินคงคลัง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังหมายถึงโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่นโปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม หรือทางการแพทย์ เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งต่างๆ

3. องค์ประกอบซอฟต์แวร์ มี ซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์วร์ประยุกต์

3.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ

3.2. ซอฟต์แวร์ระบบ คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.2.1. 1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System ) เป็นโปรแกรมที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรวมถึงประสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบให้สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่ต้องการ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส ( DOS ),ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ( Windows ) และระบบปฏิบัติการลินุกซ์(Linux ) เป็นต้น

3.2.2. 2. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator Program ) เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อคอมพิวเตอร์เข้าใจโดยตัวแปลภาษายังแบ่งออกเป็นคอมไพเลอร์ (Compiler ) ซึ่งจะแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมหากมีที่ผิดพลาดต้องแก้ไขจนถูกต้องและทำการคอมไพเลอร์ใหม่ ส่วนตัวแปลภาษาอีกตังหนึ่งคืออินเตอร์พรินเตอร์ (Interpreter ) ซึ่งจะแปลทีละบรรทัดหากบรรทัดใดมีข้อผิดพลาดก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมา

3.2.3. 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( Utility program ) เป็นโปรแกรมทีสร้างความสะดวกต่อการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งมักเรียกว่าโปรแกรมยูทิลิตี้ จัดเป็นชนิดหนึ่งของโปรแกรมระบบ ซึ่งในปัจจุบันระบบปฏิบัติการหลายชนิดได้มีการผนวกโปรแกรมยูทิลิตี้โปรแกรมด้วยกันมาพร้อมกับชุดระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะมีโปรแกรมยูทิลิตี้ เช่น โปรแกรม Scan Disk, โปรแกรม Disk Defragmenter และรวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่าง Norton Utility หรือ McAfee Anti Virusเป็นต้น