ประเภทของระบบสารสนเทศ (กลุ่ม 5 )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ (กลุ่ม 5 ) by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ (กลุ่ม 5 )

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

1.1. Office Automation System : OAS

1.2. เป็นระบบสารสนเทศที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ

1.3. 1.ระบบจัดการเอกสาร

1.4. 2.ระบบการจัดการข่าวสาร

1.5. 3.ระบบการทำงานร่วมกัน

1.6. 4.ระบบการประมวลภาพ

1.7. 5.ระบบการจัดการสำนักงาน

2. ระบบประมวลผลรายการ

2.1. Transaction Processing Systems : TPS

2.2. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงาน

2.3. เช่น การซื้อขายสินค้า

2.4. การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลั่ง

2.5. เมื่อใดก็ตามที่มีการปฏิบัติงานดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที

2.6. เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.1. Management Information System : MIS

3.2. คือระบบที่ใช้สาระสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3. โดยระบบนี้จะให้รายงานที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท

3.4. สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารทั้ง 3 ระดับคือ

3.5. 1.ผู้บริหารระดับต้น

3.6. 2.ผู้บริหารระดับกลาง

3.7. 3.ผู้บริหารระดับสูง

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4.1. Decision Support System : DSS

4.2. การตัดสินใจที่ประกอบด้วยปัจจัยที่ซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะประมวลได้อย่างถูกต้องจึงเกิดระบบนี้ขึ้นมา

4.3. โดยระบบจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

5.1. Executive Support Systems : ESS

5.2. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มและการวางแผนงาน

5.3. สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากฐานข้อมูลและจะนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์

5.4. ในรูปของรายงาน ตาราง และกราฟเพื่อสรุปให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

6.1. Artificial Intelligence System and Expert System

6.2. ประดิษฐ์ปัญญา

6.3. เป็นความพยายามที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์) ให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนมนุษย์

6.4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

6.5. รวบรวมและจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อสรุปและคำแนะนำแก่ผู้ใช้