เจตพัฒน์ กันยะบุตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เจตพัฒน์ กันยะบุตร by Mind Map: เจตพัฒน์ กันยะบุตร

1. ประวัติส่วนตัว

1.1. ชื่อนายเจตพัฒน์ กันยะบุตร (เจต)

1.2. เกิดวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2528 อายุ 31 ปี

1.3. ภูมิลำเนา จังหวัดหนองคาย

1.4. สถานะ:โสด

1.5. จบปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม NIDA จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน KKU

1.6. ที่ทำงานปัจจุบัน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน

1.7. ที่อยู่ปัจจุบัน : 11/2 พงศ์ภรแมนชั่น ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ประวัติการรับราชการ

2.1. บรรจุราชการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 อายุงาน 4 ปี 6 เดือน

2.2. วันลาป่วย 3 ครั้ง (2557-2559)

2.3. ผลการประเมินฯ 4 รอบ ปี2558-2559 รอบ1/2558 = 3.60 รอบ 2/2558=3.20 รอบ 1/2559 = 3.40 รอบ2/2559 = 3.165

2.4. รางวัล/ผลงาน

2.4.1. 1.รางวัลชนะเลิศข้าราชการพัฒนาชุมชนดีเด่น "ยกย่องคนดี เป็นศักดิ์ศรีพัฒนา" ประจำปี 2559

2.4.2. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

2.4.3. 3.ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2559 บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลบางโรง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

2.4.4. 4.ส่งเสริม สนับสนุน การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 โดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลกองทุนแม่บ้านคลอง 18 หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนทอง และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่น.

2.4.5. 5. การได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง บทบาทพัฒนากร ในการส่งเสริมพัฒนาทุนชุมชน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “พัฒนากรก่อน ประจำการ รุ่น ที่ 101 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.

2.4.6. 6. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ บ้านปลายคลอง 18 หมู่ที่ 11 ตำบลหมอนทอง

2.4.7. 7.สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอำเภอ ในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕9 บ้านคลอง 18 หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนทอง

2.4.8. 8.สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอำเภอ ในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕8 บ้านปลายคลอง 18 หมู่ที่ 11 ตำบลหมอนทอง

2.4.9. 9. ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลายคลอง 18 หมู่ที่ 11 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีแผนขยายกิจการ ดีเด่น ของเขตตรวจราชการที่ 3 และรางวัลพิเศษ (1 ใน 3 ธุรกิจที่มีอนาคต)

2.4.10. 10.ส่งเสริม และขับเคลื่อน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

3. ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

3.1. แผนธุรกิจเพื่อสังคม ดีเด่นของเขตตรวจที่ 3 และรางวัลธุรกิจที่มีอนาคต

3.2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

3.3. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

4. การประพฤติปฏิบัติตน

4.1. ครองตน

4.1.1. รักตนเอง

4.1.2. รักความก้าวหน้า

4.2. ครองคน

4.2.1. รู้เขา รู้เรา

4.2.1.1. ครอบครัว

4.2.1.2. สังคมที่ทำงาน(เพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา)

4.2.1.3. เพื่อน

4.2.1.4. ผู้นำประชาชน

4.3. ครองงาน

4.3.1. เข้าใจ - เข้าถึง -พัฒนา คือ สร้างสรรค์