ระบบสารสนเทศเครือข่าย การขนส่งมวลชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศเครือข่าย การขนส่งมวลชน by Mind Map: ระบบสารสนเทศเครือข่าย การขนส่งมวลชน

1. ป้าย

1.1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

1.1.1. หน้าจอแสดงข้อมูล

1.1.1.1. สายรถที่ผ่าน

1.1.1.2. ระยะทางของรถที่ผ่าน

1.2. ส่วนติดต่อระบบกลาง

1.2.1. ข้อมูลรถ

2. รถ

2.1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

2.1.1. หน้าจอแสดงสถานะ

2.2. ส่วนติดต่อระบบกลาง

2.2.1. รายงานตำแหน่งจาก GPS

2.2.2. ระบบงาน

3. ระบบกลาง

3.1. ระบบคำนวณระยะทาง

3.2. ระบบให้บริการ

3.2.1. รับ-ส่งข้อมูลรถ

3.2.2. รับ-ส่งข้อมูลป้าย

3.3. ฐานข้อมูล

3.3.1. ฐานข้อมูลรถ

3.3.2. ฐานข้อมูลป้าย