Plan de Convivencia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan de Convivencia by Mind Map: Plan de Convivencia

1. Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro (DOG do 27 de xaneiro)

2. Forma parte do Proxecto Educativo (PE)

3. Diagnóstico previo da convivencia no centro

4. Plan de Actuación: obxectivos

4.1. Medidas preventivas

4.2. Medidas organizativas

4.3. Medidas correctoras

5. Medidas a aplicar nos CONFLITOS

6. Actuacións ANUAIS

7. Normas de convivencia

8. Comisión de Convivencia

9. Difusión, avaliación, seguemento e MEMORIA