Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan de Convivencia by Mind Map: Plan de Convivencia

1. Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro (DOG do 27 de xaneiro)

2. Diagnóstico previo da convivencia no centro

3. Plan de Actuación: obxectivos

3.1. Medidas preventivas

3.2. Medidas organizativas

3.3. Medidas correctoras

4. Medidas a aplicar nos CONFLITOS

5. Normas de convivencia

6. Difusión, avaliación, seguemento e MEMORIA

7. Forma parte do Proxecto Educativo (PE)

8. Actuacións ANUAIS

9. Comisión de Convivencia